Ανακοίνωση εξέδωσε την Παρασκευή ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τους ελέγχους monitoring.

Αναφορικά με το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring), σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην εφαρμογή διεπαφής η 5η έκδοση των αποτελεσμάτων ελέγχων, τα οποία αφορούν στα αγροτεμάχια που αιτούνται ειδική ενίσχυση βάμβακος. Ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί στις αιτήσεις όπως αυτές ήταν διαμορφωμένες μέχρι 4/1/2024. Αλλαγές που προέκυψαν μετά από αυτή την ημερομηνία, θα ληφθούν υπόψιν σε επόμενο χρονικό διάστημα (θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση).

Συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή διεπαφής οι εξής κατηγορίες:

Α) Πράσινα αγροτεμάχια: τα αγροτεμάχια αυτά κρίθηκαν επιλέξιμα για την ειδική ενίσχυση βάμβακος και δεν χρήζουν περαιτέρω ενεργειών και αναρτήθηκαν για τη δική σας ενημέρωση.

Β) Κίτρινα αγροτεμάχια:

Βα) Ετερογένεια (Λάθος σχεδίαση-ψηφοποίηση). Στο αγροτεμάχιο εντοπίζεται τμήμα επιλέξιμο για ειδική Ενίσχυση Βάμβακος και τμήμα με άλλη καλλιέργεια ή μη επιλέξιμο τμήμα.

Απαιτείται αλλαγή σχεδίασης ή μείωση έκτασης ή κατάτμηση του αγροτεμαχίου αυτού. Σημειώνουμε ότι αυτή η δυνατότητα θα δοθεί και μετά το πέρας του κλεισίματος της ΕΑΕ 2023 για όσα αγροτεμάχια δεν έχουν προλάβει οι παραγωγοί να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις.

Ββ) Μη επιλέξιμο για ειδικό καθεστώς βάμβακος ή άλλη καλλιέργεια /κάλυψη γης. Το αγροτεμάχιο δεν πληροί τις προδιαγραφές για την ειδική Ενίσχυση Βάμβακος.

Απαιτείται η αφαίρεση αιτήματος ή αλλαγή της καλλιέργειας όπου υπάρχει η σχετική παρατήρηση. Εάν διαπιστωθεί λάθος θέση είναι δυνατή η αλλαγή ψηφιοποίησης μία φορά και θα πραγματοποιηθεί εκ νέου έλεγχος. Σε περίπτωση αλλαγής της ψηφιοποίησης, θα πρέπει στην εφαρμογή διεπαφής στο πεδίο «ενέργεια» να συμπληρωθεί «μεταβολή δήλωσης» μέχρι 24/3/2024 για να ανοίξουν εν συνεχεία τα αγροτεμάχια για αλλαγές. Για το άνοιγμα και την εκ νέου καταληκτική ημερομηνία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Γ) Αστικό / Χέρσο – σε όλο ή σε μέρος του αγροτεμαχίου εντοπίζεται μη επιλέξιμο στοιχείο. Το αγροτεμάχιο δεν είναι επιλέξιμο για βασική εισοδηματική στήριξη και κατ’ επέκταση ούτε για την ειδική Ενίσχυση Βάμβακος.

Εάν διαπιστωθεί λάθος θέση είναι δυνατή η αλλαγή ψηφιοποίησης μία φορά και θα πραγματοποιηθεί εκ νέου έλεγχος ή η αφαίρεση αιτήματος. Σε περίπτωση που αιτείται αλλαγή ψηφιοποίησης, θα πρέπει να συμπληρωθεί η «μεταβολή δήλωσης» στην εφαρμογή διεπαφής αυστηρά μέχρι 24/3/2024 για να ανοίξουν εν συνεχεία τα αγροτεμάχια για αλλαγές. Για το άνοιγμα και την εκ νέου καταληκτική ημερομηνία θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Featured Image

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν απαιτούνται και δεν ζητούνται φωτογραφίες με γεωσήμανση. Για το λόγο αυτό δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο «κωδικός agrisnap».

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ στους παραγωγούς ότι εκτός από τον έλεγχο παρακολούθησης (monitoring), ο ΟΠΕΠΕΠΕ ενεργοποίησε τους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου και προέβη στο διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2023, αφ’ ενός στον έλεγχο ένα προς ένα των αγροτεμαχίων με χρήση δορυφορικών εικόνων και αφ’ ετέρου, σε όσα υπήρχε αμφισβήτηση, σε γρήγορες επιτόπιες επισκέψεις των αγροτεμαχίων για να διαπιστωθεί η καλλιέργεια ακόμα και με την ύπαρξη υπολοιμάτων, αποθηκεύοντας στο εσωτερικό σύστημα του Οργανισμού αρχείο φωτογραφιών που ελήφθησαν επιτοπίως στα υπό έλεγχο αγροτεμάχια, από τους ελεγκτές του Οργανισμού.

Στην περίπτωση που κατόπιν του ελέγχου της θέσης του αγροτεμαχίου, ο παραγωγός επιμένει ότι η θέση του αγροτεμαχίου του είναι η σωστή και έχει καλλιέργεια βάμβακος, ή ότι η καλλιέργειά του καταστράφηκε λόγω ανωτέρας βίας, έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων με τον ακόλουθο τρόπο: θα πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο «καμία ενέργεια» και στο λόγο να επιλεχθεί «καταστροφή καλλιέργειας/ανωτέρα βία» προκειμένου να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος από τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ίδια θέση του αγροτεμαχίου.

Η εφαρμογή διεπαφής θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 24/3/2024.

Εν συνεχεία θα κλείσει και θα είναι εφικτή μόνο η αφαίρεση αιτήματος της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος.

Παρακαλούμε για τις πιθανές ενέργειες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αναρτηθεί στα εγχειρίδια στην ΕΑΕ 2023:

Οδηγίες εφαρμογής διεπαφής
Οδηγίες ψηφιοποίησης
Παραδείγματα ψηφιοποίησης
Επιπρόσθετα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ερωτήσεις/Απαντήσεις για το monitoring

(https://www.opekepe.gr/enimerosi/anouncements/4550-q-a-monitoring#11)

* Το email αυτό αποστέλλεται σε όλα τα ΚΥΔ. Οι τωρινές αναρτήσεις στην εφαρμογή διεπαφής δύναται να μην αφορούν σε αγροτεμάχια αρμοδιότητας του συνόλου των ΚΥΔ.

Featured Image