Τροποποίηση της απόφασης ώστε να μη χαθεί η ενίσχυση όπου υπήρχαν ζημιές.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

Αριθμ. 243/101146

ΦΕΚ Β 2226 – 12.04.2024

Τροποποίηση της υπ’αρ. 472/158760/25-5-2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027» (Β’3523).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις (Α’61) και ιδίως την παρ. 32 του άρθρου 63 αυτού,

2.Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),

3. Τον ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών καιΕλέγχουΚοινοτικώνΕνισχύσεωνΠροσανατολισμούκαι Εγγυήσεων» (Α’200) και ιδίως τα άρθρα 13 έως 29 αυτού όπωςτροποποιήθηκανκαισυμπληρώθηκανμετοάρθρο4 του ν. 2732/1999 (Α’154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’223)καιτοάρθρο29παρ.1-8τουν.3147/2003(Α’135).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό ΓεωργικόΤαμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό ΓεωργικόΤαμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (L 435 και διορθ. L 181/2022 και L 227/2022).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 (L 435 και διορθ. L 029/2022).

6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για την περίοδο 2023 έως 2027 δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, καθώς και με κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ) (L 20).

7. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/129 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2021, για τον καθορισμό κανόνων για τα είδη παρέμβασης που αφορούν τους ελαιούχους σπόρους, το βαμβάκι και τα υποπροϊόντα της οινοποίησης δυνάμει του κανονισμού (EE) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για τις απαιτήσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης και τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ (L 20).

8.Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1475 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2022 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και την παροχή πληροφοριών για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης.

9.Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1173 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2022, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική (L 183).

10.Τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1172, της 4ης Μαΐου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική και την εφαρμογή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων για την αιρεσιμότητα (L 183). 11 Το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ελλάδας για την περίοδο 2023 έως 2027, όπως εγκρίθηκε με την C(2022) 8270/21.11.2022 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής και την πρώτη τροποποίησή του όπως εγκρίθηκε με την C(2024) 1211/28.2.2024 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

12. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’138).

13.Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’131).

14. Την υπ’ αρ. 3495/17-8-2023 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη» (Β’5114).

15.Τηνυπ’αρ.885/13-3-2023υπουργικήαπόφαση«ΟρισμόςΕνδιάμεσωνΦορέων(ΕΦ)τωνΠαρεμβάσεωνΆμεσων Ενισχύσεων και των Τομεακών Προγραμμάτων του Πυλώνα Ι του ΣΣ ΚΑΠ και ανάθεση καθηκόντων σε αυτούς». 16. Την υπ’ αρ. 1040/3-4-2023 υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ» (Β’2179).

17. Την υπ’αρ. 519/135068/9-5-2023 υπουργική απόφαση «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β’3071). 18.Την υπ’αρ. 472/158760/25-5-2023 (Β’3523) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 19. Τις ακραίες καιρικές συνθήκες κατά το έτος 2023 που επηρέασαν ιδιαίτερα τον τομέα του βαμβακιού σε αρκετές περιοχές της χώρας.

20. Το υπ’αρ. 45/18-10-2023 αίτημα της ΔΟΒ προς το γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων. 21. Το υπ’αρ. 13616/11-3-2024 έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για τη σύμφωνη γνώμη.

22.Το υπ’αρ. 689/13-3-2024 έγγραφο της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ για τη σύμφωνη γνώμη.

23.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Featured Image

Η υπ’ αρ. 472/158760/25-5-2023 (Β’ 3523) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Για την καλλιεργητική περίοδο 2023, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, ορίζεται με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20%, σύμφωνα με τον πίνακα Ι. ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Κατά παρέκκλιση, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που αντιμετώπισε η χώρα, για την καλλιεργητική περίοδο 2023: Α. Οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, εξαιρούνται από την εφαρμογή των όρων επιλεξιμότητας των σημείων γ και δ της παρ. 6 του άρθρου 2 και παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’αρ. 472/158760/25-5-2023 (Β’ 3523), για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης.

Β. Στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Δράμας, Δυτ. Αττικής, Έβρου, Εύβοιας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Πρεβέζης, Ροδόπης, Σερρών, Φλωρίνης και Χαλκιδικής, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, μειώνεται επιπλέον 30% και ως εκ τούτου ορίζεται με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 44% σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙ. ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Από την καλλιεργητική περίοδο 2024, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 20162020 κάθε περιφερειακής ενότητας, μειωμένο κατά 30% σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ. ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

Αν διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η ποσότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της τελικής ποσότητας του παραγωγού.»

2. Η παρ.3 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 472/158760/ 25-5-2023 (Β’3523) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής: «3.ΚάθεΔΟΒεγκρίνεται,σύμφωναμετηνπαρ.1τουάρθρου9τουκατ’εξουσιοδότησηΚανονισμού(ΕΕ)2022/126, από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιας τριμελούς επιτροπής και εισήγησης της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλήλουςτηςΔιεύθυνσηςΣυστημάτωνΚαλλιέργειαςκαι ΠροϊόντωνΦυτικήςΠαραγωγήςκαισυγκροτείταιμεαπόφασητουΠροϊστάμενουτηςΓενικήςΔιεύθυνσηςΓεωργίας. Η έγκριση χορηγείται εφόσον η ΔΟΒ:

α) Καλύπτει επιλέξιμη, σύμφωνα με το άρθρο 2, έκταση, τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες (200.000) εκτάρια,

β) θεσπίζει κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, με τους οποίους ορίζουν ιδίως τον αριθμό των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους σύμφωνα με την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία. Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την έγκριση της ΔΟΒ ο ΟΠΕΚΕΠΕ της χορηγεί τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που αιτείται για την διευκόλυνση των στόχων της.»

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης

αα) της περίπτωσης

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης».

4. Ο πίνακας ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης σε κιλά ανά στρέμμα συσπόρου βαμβακιού του παραρτήματος αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ για την καλλιεργητική περίοδο 2023.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ.Ο. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 MEION 20%
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 263
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 192
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 192
ΑΡΤΗΣ 220
ΑΧΑΙΑΣ 204
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 264
ΔΡΑΜΑΣ 278
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 135
ΕΒΡΟΥ 150
ΕΥΒΟΙΑΣ 240
ΗΛΕΙΑΣ 258
ΗΜΑΘΙΑΣ 352
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 329
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 251
ΚΑΒΑΛΑΣ 260
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 306
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 191
ΚΙΛΚΙΣ 208
ΚΟΖΑΝΗΣ 234
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 211
ΛΑΡΙΣΗΣ 334
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 286
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 310
ΞΑΝΘΗΣ 226
ΠΕΛΛΗΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 303
ΠΕΛΛΗΣ – ΕΔΕΣΣΑ 267
ΠΙΕΡΙΑΣ 257
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 216
ΡΟΔΟΠΗΣ 188
ΣΕΡΡΩΝ 267
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 302
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 137
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 304
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 286
ΦΩΚΙΔΑΣ 226
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 173
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ κατά παρέκκλιση για την καλλιεργητική περίοδο 2023.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ.Ο. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 MEION 44%
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 184
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 185
ΔΡΑΜΑΣ 195
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 95
ΕΒΡΟΥ 105
ΕΥΒΟΙΑΣ 168
ΗΜΑΘΙΑΣ 247
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 230
ΚΙΛΚΙΣ 145
ΞΑΝΘΗΣ 158
ΠΕΛΛΗΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 212
ΠΕΛΛΗΣ – ΕΔΕΣΣΑ 187
ΠΙΕΡΙΑΣ 180
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 151
ΡΟΔΟΠΗΣ 131
ΣΕΡΡΩΝ 187
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 200
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 121
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ από την καλλιεργητική περίοδο 2024.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ.Ο. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 MEION 30%
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 230
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 168
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 168
ΑΡΤΗΣ 193
ΑΧΑΙΑΣ 179
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 231
ΔΡΑΜΑΣ 243
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 118
ΕΒΡΟΥ 144
ΕΥΒΟΙΑΣ 210
ΗΛΕΙΑΣ 225
ΗΜΑΘΙΑΣ 308
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 288
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 219
ΚΑΒΑΛΑΣ 228
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 268
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 167
ΚΙΛΚΙΣ 182
ΚΟΖΑΝΗΣ 205
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 185
ΛΑΡΙΣΗΣ 292
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 250
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 272
ΞΑΝΘΗΣ 198
ΠΕΛΛΗΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 265
ΠΕΛΛΗΣ – ΕΔΕΣΣΑ 234
ΠΙΕΡΙΑΣ 225
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 189
ΡΟΔΟΠΗΣ 164
ΣΕΡΡΩΝ 234
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 265
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 120
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 266
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 250
ΦΩΚΙΔΑΣ 198
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 151

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

Featured Image