Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Θ. Τζάκρη, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Στην Π.Ε. Πέλλας έχουν καταγραφεί ζημίες οφειλόμενες σε ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ, για τις οποίες έχουν γίνει 428 αναγγελίες και έχουν υποβληθεί 18.941 δηλώσεις ζημιάς. Σε αυτές περιλαμβάνονται και ζημίες από βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις στα κεράσια. Το έργο των εκτιμήσεων για τις ανωτέρω ζημίες έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Προς το σκοπό αυτό μάλιστα το αρμόδια Υποκατάστημα ΕΛΓΑ έχει στελεχωθεί με γεωτεχνικό προσωπικό επιπλέον του μόνιμου και αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις διενεργούνται από 91 γεωτεχνικούς, μόνιμους και εποχικούς. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το δυναμικό του εν λόγω Υποκαταστήματος θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία κοινοποίησης των πορισμάτων και καταβολής των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς μετά τη διασταύρωση με το αρχείο ΟΣΔΕ.

Πέραν αυτών, σε ό,τι αφορά στην ακαρπία λόγω παγετού σε προανθικό στάδιο, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

  • η ακαρπία δεν ανήκει στις ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημίες.
  • δεν καλύπτονται οι ζημίες από παγετό σε δένδροκαλλιέργειες, εφόσον έχουν προκληθεί πριν την ανθοφορία.

Για την ένταξη ενός μη ασφαλιστικά καλυπτόμενου φαινομένου στο Πρόγραμμα των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές προκύπτουν από το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.

Featured Image

Σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματα των προς ένταξη ζημιών στο ετήσιο πρόγραμμα, εξετάζονται και αξιολογούνται από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή στη βάση των συνοδευτικών τεκμηριωμένων εκθέσεων των Περιφερειακών Επιτροπών και ακολουθεί η Απόφασή Ένταξης, η οποία υπογράφεται το επόμενο έτος.

Οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας παρακολουθούν την εξέλιξη καλλιέργειας και έχουν καταγράψει τις σχετικές ζημιές μέσω των επισημάνσεων. Εφόσον τελικά πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία και θα εξεταστεί αρμοδίως το ενδεχόμενο ένταξής της στο Πρόγραμμα.

Όσον αφορά στη χορήγηση προκαταβολής έναντι του τελικού ποσού αποζημίωσης, η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων με σημαντικές ζημιογόνες επιπτώσεις, μετά από αξιολόγηση κάθε φαινομένου ως προς την ένταση, την έκταση και το αποτύπωμά του στην οικονομία της πληττόμενης περιοχής.

Για ζημιές πιο περιορισμένης έκτασης οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με την προβλεπόμενη διαδικασία σε χρόνους που, με παρεμβάσεις της πολιτείας, έχουν συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, ώστε να ανταποκρίνονται καλλίτερα στις ανάγκες των παραγωγών. Η πολιτεία, μέσω της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, παρακολουθεί στενά όλα τα καιρικά φαινόμενα και τις ενδεχόμενες από αυτά ζημίες, και εξαντλεί κάθε εθνικό και ενωσιακό πρόσφορο μέσο προκειμένου για την κάλυψη των πληγέντων παραγωγών.

Δείτε όλη την απάντηση εδώ

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image