Μετά τον ΕΛΓΑ, το ΟΣΔΕ, τον ΕΦΚΑ που πήρε αύξηση και τα κάθε λογής εφόδια και υπηρεσίες, οι αγρότες θα κληθούν να πληρώσουν ακόμα ένα χαράτσι για εγγραφή σε επιμελητήρια.

Ένα ακόμα αχρείαστο χαράτσι κομίζει η για χιλιάδες αγρότες, που θα θελήσουν να εγγραφούν σε επιμελητήρια, η πρόβλεψη της κυβέρνησης για θεσμοθέτηση και επίσημα των αγροτικών τμημάτων επιμελητηρίων.

Όπως γνωρίζουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο, υπάρχει ετήσια συνδρομή γι’ αυτό. Και το ερώτημα που γεννάται τώρα είναι ποιος αγρότης θα είναι διατεθειμένος να πληρώσει επιπλέον χρήματα για να εγγραφεί σε κάποιο επιμελητήριο, στην πιο δύσκολη φάση μάλιστα οικονομική του αγροτικού τομέα, ο οποίος βάλλεται από τη μείωση της παραγωγής αλλά και των επιδοτήσεων.

Τι προβλέπεται

Την σύσταση Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα την: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης», το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση έως τις 19 Ιανουαρίου 2024.

Στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, διαμορφώνεται το πλαίσιο για τη δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, προς υποστήριξη των αγροτών, χωρίς – όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση -να θίγεται η δυνατότητα των Επιμελητηρίων να αποφασίσουν, κατά περίπτωση, τη σκοπιμότητα ή μη σύστασης τέτοιων τμημάτων.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων των τμημάτων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) τον αριθμό των μελών του κάθε τμήματος,

β) τη συνεισφορά αυτών στην τοπική οικονομία και

γ) τις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους. Ο αριθμός των αντιπροσώπων των αγροτικών τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχουν ιδρυθεί αγροτικά τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 67, είναι: α) ένας (1) για Επιμελητήρια των περ. α) και β) της παρ. 2, και β) δύο (2) για τα υπόλοιπα επιμελητήρια.».

Επίσης, τροποποιείται το άρθρο 62 ν. 4497/2017 για τον σκοπό Επιμελητηρίων, όπου προστίθεται η φράση «του τομέα της αγροτικής παραγωγής».

Featured Image

Έτσι, το σχετικό άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους, είναι:

α) η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, του τομέα της αγροτικής παραγωγής, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής,

β) η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,

γ) η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα,

δ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων».

Ίδρυση αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια

Συγχρόνως, τροποποιείται η απόφαση για την οργάνωση των Επιμελητηρίων, στην οποία προστίθενται οι αγρότες, και διαμορφώνεται ως εξής:

Τα Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους στα εξής τμήματα ανάλογα με τη δραστηριότητα των μελών τους: α) μεταποιητικό, β) εμπορικό, και γ) υπηρεσιών. Ειδικά τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα επαγγελματιών, και υπηρεσιών, ενώ τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα βιοτεχνών και υπηρεσιών. Τα Επιμελητήρια του πρώτου εδαφίου και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια του δευτέρου εδαφίου μπορούν να ιδρύουν αγροτικά τμήματα.

Τα Τμήματα δεν έχουν αυτοτέλεια. Την προεδρία τους ασκεί ο αιρετός πρόεδρός τους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα Τμήματα εισηγούνται προς τη διοίκηση του οικείου Επιμελητηρίου, για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους.

Featured Image