Μετά από μια βδομάδα ο ΟΠΈΚΕΠΕ αλλάζει την αρχική εγκύκλιο για τα οικολογικά και τις συνδεδεμένες, για να πληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

Με απόφαση του Προέδρου δύναται να πραγματοποιούν τον έλεγχο και την έγκριση της πληρωμής (αναγνώριση και εκκαθάριση) και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέχουν
κωδικό ελεγκτή ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας που υπηρετούν.

Η έγκριση πληρωμής διενεργείται στο σύνολο της Επικράτειας, ή ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και παρτίδα βάσει «φακέλου πληρωμής», ο οποίος περιλαμβάνει κατά περίπτωση :

1. τη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής (υπόδειγμα 1α, 1β,)

2. την πρώτη και την τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής (υπόδειγμα 2α, 2β)

3. τη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου υπογεγραμμένη από τους ελεγκτές (υπόδειγμα 4)

4. την έκθεση ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων από τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρούμενο έλεγχο υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα 5).

Featured Image

5. την έκθεση ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων από τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρούμενο έλεγχο των χαρτογραφικών στοιχείων, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα 6).

6. την έκθεση ελέγχου με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, μετά την ολοκλήρωση και καταχώρηση στη βάση δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα 7α1, 7α2, 7α3, 7α4, 7β, 10).

7. την έκθεση ελέγχου ορθού υπολογισμού των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα 8).

8. τη λίστα ελέγχου πληρότητας του φακέλου πληρωμής με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν υπογεγραμμένη τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα 9, 9α).

Γ. Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές που ορίζονται να πραγματοποιήσουν το διοικητικό και υπολογιστικό έλεγχο προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο, προς επιβεβαίωση του ορθού υπολογισμού του ποσού πληρωμής των εγκεκριμένων αιτήσεων και συμπληρώνουν και υπογράφουν την λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

https://diavgeia.gov.gr/doc/930%CE%A346%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A5%CE%936?inline=true

Featured Image