Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σ. Κουπελόγλου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σχετικά με το νέο πρόγραμμα για τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ-ΚΑΠ) 2023- 2027, έχει εγκριθεί το νέο πρόγραμμα για τις αυτόχθονες φυλές με τίτλο «Π3-70-1.5 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» και συνολικό προϋπολογισμό 47.247.080€. Στο εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενισχύσεις για τον μαύρο χοίρο, ποσού ύψους έως 308€/χοιρομητέρα/έτος.

Για το 2024 έχει προγραμματιστεί η έκδοση σχετικής πρόσκλησης και οι πρώτες πληρωμές (προκαταβολές) του νέου προγράμματος. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό της, ήδη επεξεργάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής της Παρέμβασης «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2023-2027. Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι οι δεσμεύσεις των δικαιούχων των δύο Προσκλήσεων της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, ολοκληρώνονται στις 12-5-2024.

Featured Image

Επιπλέον, αναφέρεται ότι, η κατ’ έτος εκδιδόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων» προβλέπει την καταβολή άμεσης και προσήκουσας χρηματικής αποζημίωσης σε ποσοστό 100% και εντός των ορίων της μοναδιαίας αξίας του άρθρου 8 στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή των θανατωμένων ζώων τους.

Δείτε εδώ όλη την απάντηση Κελέτση

ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΒΟΥΛΗ