Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η σχετική απόφαση, ποιοι θα είναι δικαιούχοι.

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής και των διαδικασιών χορήγησης συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Παρέμβαση Π1-32.4 – Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Μεταξοσκώληκες, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023 – 2027».

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

Featured Image

  1. Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη της ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας, καθορίζεται σε τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ (321.195,00 €), σύμφωνα με το εγκεκριμένο εθνικό ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027.
  2. Ο αριθμός κουτιών αναφοράς για κάθε έτος εφαρμογής της παρούσας καθορίζεται σε χίλια τριακόσια έντεκα (1.311) πιστοποιημένα κουτιά μεταξόσπορου.
  3. Η χρηματοδότηση για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης προέρχεται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) μέσω του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027.
  4. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 1040/28-03-2023 υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ.» (Β΄2179).

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A1%CE%914653%CE%A0%CE%93-%CE%977%CE%9A?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image