Δημοσιεύτηκε στην διαύγεια.

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 2119/27-4-2023 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘‘Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης (Β’ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής’’» (Β’ 2846).

Η υπ’ αριθμ 2119/27-4-2023 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «‘Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 1639/65123/15-06-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2212/τ. Β/2017) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2846), τροποποιείται ως εξής:

Το Άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

Featured Image

Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2022 στο ποσό των 134,5 € ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, για το έτος ενίσχυσης 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2212), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%9744653%CE%A0%CE%93-8%CE%A18?inline=true

Featured Image