Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, Λουίς Πλάνας, πραγματοποίησαν οι γεωργικές επαγγελματικές οργανώσεις Αγροτικής Ένωσης Νέων Αγροτών (ASAJA), Συντονιστής Αγροτών και Κτηνοτρόφων (COAG) και Union of Small Farmers and Ranchers (UPA), που έχουν βγει με μια δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει αρκετά από τα αιτήματα που έθεσαν οι αγροτικές οργανώσεις, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης που βιώνουν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων.

Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που διαρθρώνονται γύρω από επτά τετράγωνα και έχουν να κάνουν με τις κύριες φιλοδοξίες που έθεσαν οι γεωργικές οργανώσεις, όπως η δημιουργία της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ελέγχου Τροφίμων για την αποφυγή ζημιογόνων πωλήσεων, λιγότερη γραφειοκρατία, εμπορικά θέματα, γεωργική ασφάλιση, αγροτικό πετρέλαιο, εκτεταμένο φόρουμ κτηνοτροφίας και ενσωμάτωσης νέων, απλοποίηση της ΚΓΠ.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων επηρεάζει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -όσες σχετίζονται με την ΚΓΠ και τις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες-, την κυβέρνηση και τις αυτόνομες κοινότητες.

Ο υπουργός τόνισε ότι αυτές οι προτάσεις είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, του διαλόγου και της δέσμευσης της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουν να προχωρούν οι τεχνικές εργασίες με τους αγροτικούς φορείς στον καθορισμό των μέτρων, πολλά από τα οποία θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 26. Την ερχόμενη Δευτέρα, ο υπουργός θα συναντηθεί με τις αυτόνομες κοινότητες στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο για να προετοιμάσει το εν λόγω Συμβούλιο.

Τα 7 μπλοκ με τις νέες μετρήσεις

Περισσότερος έλεγχος στον νόμο για την τροφική αλυσίδα και λιγότερες πωλήσεις με ζημία

Δημιουργία Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Ελέγχου Τροφίμων

Ενίσχυση του συντονισμού με τις αυτόνομες κοινότητες.

Κατάρτιση των επίσημων σχεδίων επιθεώρησης.

Δημοσίευση των συσσωρευμένων συνόλων κυρώσεων (σοβαρές και πολύ σοβαρές).

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επικαιροποίηση της οδηγίας 633/2019

Δημιουργία Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Ελέγχου Τροφίμων. Αυτή η ανάδειξη του σημερινού φορέα, που είναι αυτόνομο όργανο του υπουργείου, θα σημαίνει αύξηση της διοικητικής ικανότητας για έλεγχο και επιθεώρηση με περισσότερα μέσα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της αλυσίδας. Η δημιουργία αυτής της υπηρεσίας απαιτεί την έγκριση νόμου. Επιπλέον, θα ενισχυθεί ο συντονισμός με τις αυτόνομες κοινότητες, οι οποίες όπως δήλωσε ο υπουργός πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν στον έλεγχο των συμβάσεων στην αλυσίδα.

Ομοίως, θα επικαιροποιηθούν τα σχέδια αυτεπάγγελτων επιθεωρήσεων, έργο για το οποίο από κοινού μεταξύ της κυβέρνησης, των γεωργικών οργανώσεων και των αυτόνομων κοινοτήτων, η κυβέρνηση θα προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε προνομιακή βάση.

Ομοίως, σχεδιάζεται η δημοσίευση των συσσωρευμένων σοβαρών και πολύ σοβαρών κυρώσεων που επιβλήθηκαν για παραβάσεις του νόμου της αλυσίδας. Από το 2023, οι μεμονωμένες κυρώσεις δημοσιεύονται ανά τρίμηνο. Η δημοσίευση των συσσωρευμένων αποτελεσμάτων θα έχει πολύ παιδαγωγικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τον υπουργό.

Η Ισπανία θα προτείνει επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επικαιροποίηση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για την οποία θα χρησιμεύσει ως πρότυπο η μεταρρύθμιση του νόμου της αλυσίδας που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

Λιγότερη γραφειοκρατία

Πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσει πιο ευέλικτο τους όρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έως το 2024. Στο πλαίσιο αυτό:

Κατάργηση των BCAM 7 (αμειψισπορά) και BCAM8 (μη παραγωγικές επιφάνειες) σε αρδευόμενες περιοχές.

Στο BCAM 7 (αμειψισπορά), εξάλειψη της αναδρομικότητας στον υπολογισμό των ετών αμειψισποράς, δυνατότητα μέτρησης ως αμειψισπορά εάν έχει φυτευτεί δευτερεύουσα καλλιέργεια σε ένα έτος χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί τα δύο προηγούμενα έτη.

Στο BCAM 6 (ελάχιστη κάλυψη εδάφους), επιτρέψτε την κάθετη άροση μεταξύ της συγκομιδής και της 1ης Σεπτεμβρίου και επιτρέψτε την χλωρή λίπανση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Εξαίρεση της περιοχής βιολογικής καλλιέργειας στο BCAM 8 (εξαιρούνται ήδη από το BCAM 7).

Απλοποίηση του διοικητικού φόρτου για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου. Προτάσεις που εστάλησαν στην Προεδρία του Συμβουλίου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Φεβρουαρίου.

Επέκταση του τρέχοντος καταλόγου οικολογικών συστημάτων για να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερα οι άνυδρες περιοχές.

Η εφαρμογή του ψηφιακού σημειωματάριου θα είναι εθελοντική, δεδομένης της σημασίας αυτού του μέσου διαχείρισης, θα ενθαρρυνθεί η εφαρμογή του.

Η κυβέρνηση πρόκειται να διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Υπουργών στις 26 επόμενες αρκετές προτάσεις για την απλούστευση των κανονισμών για Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (BCAM) της Κοινοτικής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Συγκεκριμένα, η κατάργηση έως το 2023 αυτών που αφορούν την αμειψισπορά (BCAM 7) και τις μη παραγωγικές επιφάνειες (BCAM 8) σε αρδευόμενες καλλιέργειες. Θα ζητηθεί επίσης η εξαίρεση της βιολογικής γεωργίας από αυτό, όπως ήδη ισχύει από το BCAM 7.

Επιπλέον, θα ζητηθεί η κατάργηση της αναδρομικότητας στον υπολογισμό των ετών αμειψισποράς και η δυνατότητα προσμέτρησης ως αμειψισποράς εάν έχει φυτευτεί δευτερεύουσα καλλιέργεια σε ένα χρόνο χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί τα προηγούμενα έτη.

Για ελάχιστη κάλυψη εδάφους (BCAM 6), θα προταθεί η κατακόρυφη άροση μεταξύ της συγκομιδής και της 1ης Σεπτεμβρίου και η πράσινη λίπανση κατά την περίοδο αυτή.

Featured Image

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης και των αυτόνομων κοινοτήτων, η υπουργική πρόταση είναι η απλοποίηση του διοικητικού φόρτου για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και η διαχείριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ, προτάσεις που έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ώστε να εγκριθούν στο Συμβούλιο στις 26.

Ο υπουργός έδωσε δύο παραδείγματα αυτής της απλούστευσης που θα ωφελήσει ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους αγρότες: την κατάργηση της συμπερίληψης φωτογραφίας με γεωγραφική αναφορά στις δηλώσεις πρόσβασης σε ενίσχυση και την αποκατάσταση του απλουστευμένου καθεστώτος για τις εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση έως και 5.000 ευρώ. , το οποίο μεταφράζεται σε λιγότερους ελέγχους.

Ο κατάλογος των οικολογικών καθεστώτων θα επεκταθεί επίσης, το νέο ποσό της ΚΓΠ που εισήχθη φέτος και επιβραβεύει πρακτικές ευεργετικές για το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τις ξηρές περιοχές.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του ψηφιακού σημειωματάριου εκμετάλλευσης θα είναι εθελοντική και ότι θα δοθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της εφαρμογής του, δεδομένου ότι, όπως εξήγησε ο υπουργός, θεωρείται θεμελιώδες εργαλείο για τη βελτίωση της βιωσιμότητας στις εκμεταλλεύσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές.

Περισσότεροι έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα

Προάσπιση σε όλα τα διεθνή φόρουμ, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, της αρχής της αμοιβαιότητας στη χρήση φυτοϋγειονομικών προϊόντων στην παραγωγή τροφίμων (καθρεπτικές ρήτρες).

Προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της Τελωνειακής Ένωσης, μέσω του καλύτερου συντονισμού των εθνικών τελωνείων.

Αναδιοργάνωση της επιθεώρησης των συνόρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Όταν είναι απαραίτητο, για ουσίες που δεν είναι εγκεκριμένες στην ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καθορίσει το μέγιστο όριο υπολειμμάτων, η Ισπανία θα το θέσει προληπτικά στο μηδέν.

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει να υπερασπιστεί σε όλα τα διεθνή φόρουμ, και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, την αρχή της αμοιβαιότητας στη χρήση φυτοϋγειονομικών προϊόντων στην παραγωγή τροφίμων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Εάν ένα φυτοϋγειονομικό προϊόν απαγορεύεται στην ΕΕ, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμων που πρόκειται να εισαχθούν, εξήγησε ο Planas.

Η Ισπανία θα παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών τελωνείων με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τελωνειακής ένωσης.

Ο Λουίς Πλανάς ανακοίνωσε επίσης μια αναδιοργάνωση της επιθεώρησης των συνόρων στην Ισπανία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι σε περιπτώσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θεσπίσει ανώτατο όριο καταλοίπων για ουσίες που δεν επιτρέπονται στην κοινοτική επικράτεια, η Ισπανία θα εφαρμόζει, προληπτικά, ένα μηδενικό όριο.

αγροτική ασφάλιση

Υποστήριξη του συνδυασμένου αγροτικού ασφαλιστικού συστήματος (284,5 εκατ. ευρώ το 2024, συν τις απαραίτητες εισφορές για τη σταθερότητά του), με προσαρμογές των γραμμών για να ληφθούν υπόψη οι νέες κλιματικές συνθήκες.

Η κυβέρνηση θα ενισχύσει τη στήριξη για τη σύναψη συμβάσεων αγροτικής ασφάλισης, με γραμμή ενίσχυσης που το 2024 ανέρχεται συνολικά σε 284,5 εκατ. ευρώ, καθώς και με τις απαραίτητες συνεισφορές για την προσαρμογή των διαφορετικών γραμμών στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Ενίσχυση για το αγροτικό ντίζελ

Διατήρηση των κινήτρων που ισχύουν (πραγματικός στηριζόμενος συντελεστής 3,3 σεντ/λίτρο έναντι του γενικού συντελεστή 37,9 λεπτών/λίτρο).

Ισχύουν εντός του 2024 οι κρατήσεις του 35% του λογαριασμού πετρελαίου και 15% του λογαριασμού πλαστικών και λιπασμάτων, στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, στην αντικειμενική μέθοδο εκτίμησης.

Διατήρηση της μείωσης του φόρου υδρογονανθράκων για το πετρέλαιο κίνησης αγροτικής χρήσης, με συντελεστή 3,3 λεπτών το λίτρο, έναντι του γενικού συντελεστή 37,9 λεπτών ανά λίτρο.

Επιπλέον, κατά το 2024 θα παραμείνουν σε ισχύ οι μειώσεις κατά 35% του λογαριασμού ντίζελ και 15% των πλαστικών και των λιπασμάτων στην αντικειμενική μέθοδο εκτίμησης του Φόρου Εισοδήματος Προσωπικού Χαρακτήρα (IRPF), ένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση με τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Εκτεταμένο Φόρουμ για την Κτηνοτροφία

Θα διεξαχθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου

Ένταξη των νέων στη γεωργία

Άρθρωση επιδοτούμενων και εγγυημένων πιστωτικών λύσεων ένταξης νέων, σε συνεργασία με χρηματοοικονομικούς φορείς και αυτόνομες κοινότητες.

Ο υπουργός εξήγησε ότι είναι βασικό να συμφωνήσουν η κυβέρνηση και οι αυτόνομες κοινότητες να εκφράσουν υποστήριξη για την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των νέων και ανακοίνωσε την πρόσκληση για ειδική Τομεακή Διάσκεψη για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Υπενθύμισε τη σημασία της βοήθειας της ΚΓΠ, η οποία χορηγεί 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε βοήθεια για αλλαγή γενεών ή μέσα όπως τα επιδοτούμενα δάνεια.