Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση από την 10η Απριλίου έως και την 26η Απριλίου 2024.

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», στα πλαίσια της υποβοήθησης των παραγωγών, αναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων.

Επιλέξιμοι είναι οι νεοεισερχόμενοι παραγωγοί ηλικίας έως 40 ετών, καθώς και αυτοί που διαθέτουν σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου – Ο.Σ.Δ.Ε του προηγούμενου έτους ελάχιστη έκταση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου τουλάχιστον πέντε (5) στρέμματα, τα οποία θα προκύπτουν και από τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου.

Προτεραιότητα στη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης θα έχουν οι παραγωγοί ηλικίας έως 40 ετών που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι) κατά το έτος υποβολής της αίτησης (βεβαιώνεται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων), εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος: i) βιολογικοί αμπελώνες, ii) αμπελώνες με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, iii)αναβαθμίδες, μέλη συλλογικού φορέα, ήτοι οινοποιητικού συνεταιρισμού/αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών/αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα, καθώς και όσοι κατέχουν ήδη αμπελοτεμάχια εκτάσεως 20 έως 50 στρεμμάτων.

Featured Image

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2022.
Ταυτότητα.
Ε9 και συμβόλαια (για ιδιόκτητα αγροτεμάχια) ή ενοικιαστήριο διάρκειας 8 ετών.
Αμπελουργικό μητρώο.
Συντεταγμένες αγροτεμαχίων σε ΕΓΣΑ 87.
Κωδικοί εισόδου στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου(Ο.Σ.Δ.Ε 2023).

Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των 100 στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

Ως ελάχιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των τριών (3) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως τις 26/04/2024, στα γραφεία του Συνεταιρισμού στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8, (2ος όροφος), τηλ. 2710230604.

Featured Image