Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εισάγει ένα νέο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων, το οποίο βασίζεται σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων για όσους δεν ασφαλίζουν το αυτοκίνητό τους. Δεδομένης της άθλιας οικονομικής κατάστασης των αγροτών και της αδυναμίας τους να ασφαλίσουν τα αμάξια τους, πρέπει να αναμένονται κι εδώ πολλά πρόστιμα.

Ηλεκτρονικές Διασταυρώσεις Δεδομένων

Το νέο σύστημα προβλέπει τη διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ανά εξάμηνο, με σκοπό τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων καθώς και οχημάτων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας ή οφειλές από μεταβιβάσεις.

Οι έλεγχοι αυτοί θα πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με την αξιοποίηση δεδομένων από διάφορες βάσεις, συμπεριλαμβανομένων της ΑΑΔΕ, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και το μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Κυρώσεις για Παραβάσεις

Σε περίπτωση εντοπισμού ανασφάλιστου οχήματος, προβλέπονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης
500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης
250 ευρώ για τα δίκυκλα

Επιπλέον, σε περίπτωση οφειλής τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους, τα οφειλόμενα τέλη βεβαιώνονται στο σύνολό τους μαζί με το πρόστιμο που αναλογεί.

Διαδικασία Ένστασης

Featured Image

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιβολή του προστίμου. Η αρμόδια αρχή εξετάζει την ένσταση εντός 30 εργάσιμων ημερών. Αν γίνει αποδεκτή, τα πρόστιμα διαγράφονται.

Σε περίπτωση συμμόρφωσης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της επιβολής του προστίμου ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης, τα σχετικά πρόστιμα διαγράφονται επίσης.

Επαναληπτικοί Έλεγχοι

Μετά τη διαπίστωση παράβασης, διενεργείται εκ νέου ηλεκτρονικός έλεγχος σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες. Αν διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος, οι οποίες επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Περαιτέρω Διατάξεις του Νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις για:

Τη θέσπιση κλιμακωτών προστίμων για την εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας
Τη διαδικασία αδρανοποίησης και διαγραφής από τα μητρώα οχημάτων
Την προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών μέσων με χρήση τεχνολογίας blockchain
Τη διασαφήνιση των διαδικασιών για την εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου
Αυτό το νέο πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της νομιμότητας και της δικαιοσύνης στους δρόμους της χώρας, προστατεύοντας τους συνεπείς πολίτες και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση όλων των ιδιοκτητών οχημάτων με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

Newsroom Agronewsbomb με πληροφορίες από newmoney.gr

Featured Image