Πολλά τα προβλήματα από το συγκεκριμένο είδος ελέγχου καταγράφονται στην επικράτεια.

Τη σύσταση Επιτροπής για την οργάνωση, τον συντονισμό υλοποίησης και την επίλυση θεμάτων των ελέγχων παρακολούθησης στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων (monitoring), αποτελούμενη από τους κατωτέρω υπαλλήλους:

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A01%CE%A846%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-1%CE%A5%CE%92?inline=true

Featured Image

Έργο της Επιτροπής είναι η οργάνωση, ο συντονισμός υλοποίησης και η επίλυση θεμάτων των ελέγχων παρακολούθησης, στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων (monitoring), οι οποίοι διενεργούνται σε επίπεδο επικράτειας για όλες τις παρεμβάσεις με βάση την έκταση.

Newsroom Agronewsbomb