Με απόφαση του ΥπΑΑΤ που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Την διάθεση πίστωσης ποσού 5.655.592,80€ (Πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών) από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.:2023ΣΕ08210041 αυτής, προκειμένου να πληρωθούν οι Δικαιούχοι της πράξης με τίτλο: «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» της Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.9 του Υπομέτρου 10.1 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ενέκρινε το ΥπΑΑΤ.

Με νέα πρόσκληση το 2024 οι αυτόχθονες και 308 ευρώ/χοιρομητέρα

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%9844653%CE%A0%CE%93-14%CE%A4?inline=true

Featured Image