Πέτη Πέρκα: “Ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι η ΚΥΑ για την πυροπροστασία των ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας και δικαιώνει τη Νέα Αριστερά”.

Δήλωση της Βουλεύτριας Φλώρινας και Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, για την πυροπροστασία των ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Ακόμα μια Ανεξάρτητη Αρχή, και μάλιστα συνταγματικά κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγματος, στρέφεται ενάντια στην Κυβέρνηση. Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς τους αρμόδιους Υπουργούς, έστειλε τις Επισημάνσεις του αναφορικά με την πυροπροστασία των ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/23.05.23).

Συγκεκριμένα, αξιολογεί ως αντισυνταγματική την ανωτέρω ΚΥΑ και θεωρεί ότι δεν συνάδει με το Άρθρα 24 (προστασία του περιβάλλοντος) και το Άρθρο 17 (προστασία της ιδιοκτησίας), διότι μετακυλίει σε μεγάλο βαθμό τις ευθύνες της προστασίας της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές στους ιδιώτες, με υπέρμετρα, μάλιστα, επαχθείς οικονομικά όρους για αυτούς.

Featured Image

Το άρθρο 17 του Συντάγματος θίγεται επιπλέον και από το γεγονός ότι αρκετοί πολίτες αναγκαστικά θα επιλέξουν την μεταβίβαση των ακινήτων τους ή θα βρεθούν αντιμέτωποι με την καταβολή ιδιαίτερα υψηλών διοικητικών προστίμων. Ταυτόχρονα θα προκύψει και ζήτημα ασφάλισης της περιουσίας κατά της πυρκαγιάς, γιατί εκτιμάται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα απαιτήσουν την τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων πριν προβούν στη σύναψη σχετικής σύμβασης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη καταλήγει ότι τα μέτρα που ήδη ισχύουν με τις πυροσβεστικές διατάξεις είναι πλήρη και επαρκή, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και των ακινήτων. Δεν χρειάζεται λοιπόν μια ΚΥΑ από την κυβέρνηση, η οποία οδηγεί σε υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, αλλά αύξηση των προστίμων, σε περίπτωση που οι πολίτες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους για σχετικό καθαρισμό των εκτάσεων, όπως επίσης και ενίσχυση των υπηρεσιών των Δήμων, ώστε να πραγματοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις ενστάσεις της Νέας Αριστεράς, όπου στις 10.04.2024, με πρωτοβουλία της Γραμματέα της Κ.Ο., Πέτης Πέρκα, είχε κατατεθεί σχετική ερώτηση με θέμα τα αιφνιδιαστικά και ανεφάρμοστα μέτρα του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων. Οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς με την εν λόγω ερώτηση τόνιζαν ότι η ΚΥΑ της κυβέρνησης έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων : Aπό τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν στον Κανονισμό, οι οποίοι απειλούνται με σοβαρά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Από τους τεχνικούς κλάδους που είναι αρμόδιοι για την εκπόνηση των ειδικών τεχνικών εκθέσεων για τα μέτρα πυρασφάλειας. Αλλά και από τους εργαζόμενους των Δήμων, όπου, ενώ οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο, φορτώνονται με νέες αρμοδιότητες σε ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο.

Η κυβέρνηση στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και πιστής τήρησης του Συντάγματος οφείλει να προσαρμοστεί με τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και να αποσύρει τη σχετική ΚΥΑ. Για ακόμα μία φορά η Νέα Αριστερά δικαιώνεται!

Featured Image