Νέα εγκύκλιο εξέδωσε το ΥπΑΑΤ για τον έλεγχο των υπολειμμάτων.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι η επικαιροποίηση των διαδικασιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων πάνω και μέσα σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε., καθώς και εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Από την ημερομηνία ανάρτησής της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αντικαθιστά τη με αριθ. 6875/72447/3-6-2014 εγκύκλιο.

Η δειγματοληψία των φυτικών προϊόντων διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α του με αριθ. πρωτ. 3316/36486/28-3-2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφου της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής (ΣΕΑ) που αφορά την Κατευθυντήρια Οδηγία Διενέργειας Δειγματοληψίας Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόζεται ορίζεται με τη με αριθ. 91972/2003 (ΦΕΚ Β΄123) Kοινή Υπουργική Aπόφαση περί «Καθιέρωσης κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και κατάργηση της ΚΥΑ 236429/1983 (Β106), σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2002». Η οδηγία αυτή και κατ’ επέκταση και η ΚΥΑ πρόκειται να καταργηθεί στο προσεχές μέλλον και να αντικατασταθεί με νέο Κανονισμό.

Featured Image

Δείτε την εγκύκλιο

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%979%CE%984653%CE%A0%CE%93-%CE%A3%CE%9F%CE%97?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image