Νέα απόφαση από το ΥπΑΑΤ.

Στην 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1666/125153/30.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ στο πλαίσιο της αριθ.515/34062/19.02.2019 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022, προχώρησε το ΥπΑΑΤ.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/67864653%CE%A0%CE%93-%CE%A4%CE%992?inline=true