Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους περίπου 86,9 εκατ. ευρώ (170 εκατ. λέβα) για τη Βουλγαρία προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες της χώρας, στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση και τη Μετάβαση, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2023 και τροποποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2023, για τη στήριξη μέτρων σε τομείς που έχουν καθοριστική σημασία για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη μείωση της εξάρτησης από τα καύσιμα.

Featured Image

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή περιορισμένων ποσών βοήθειας με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι διαθέσιμο σε πρωτογενείς αγροτικούς παραγωγούς στους τομείς της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της παραγωγής οπωροκηπευτικών, των ελαιούχων ρόδων, του κρασιού και του καπνού, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την οικονομική τους ρευστότητα λόγω των δυσκολιών στην αγροτική αγορά που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 280.000 ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2024. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους-μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για την ΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο για την κρίση και τη μετάβαση. Σε αυτή τη βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Featured Image