Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα πολωνικό πρόγραμμα 836 εκατομμυρίων ευρώ (3,9 δισεκατομμύρια PLN) για τη στήριξη του αγροτικού τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της και παραθέτουμε αυτοτελώς “Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), αναγνωρίζοντας ότι η Η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρή αναστάτωση.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Αυτό το πρόγραμμα των 836 εκατομμυρίων ευρώ θα επιτρέψει στην Πολωνία να στηρίξει τους αγρότες που πλήττονται από την αύξηση του κόστους των εισροών που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις σχετικές κυρώσεις. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή έγκαιρα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, προστατεύοντας παράλληλα τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά».

Το πολωνικό μέτρο

Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα πρόγραμμα 836 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του γεωργικού τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το μέτρο θα είναι ανοιχτό σε αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Πολωνία που επηρεάζονται από την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων που προκαλείται από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση και τις σχετικές κυρώσεις.

Προκειμένου να καλυφθεί μέρος της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση έως 107 € (500 PLN)* ανά εκτάριο γεωργικής γης και έως 53,5 € (250 PLN)* ανά εκτάριο βοσκοτόπων και βοσκοτόπων . Η ενίσχυση θα περιοριστεί στο ποσό που αντιστοιχεί σε 50 εκτάρια.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πολωνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο για την κρίση. Ειδικότερα, η ενίσχυση (i) δεν θα υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ ανά δικαιούχο. και (ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πολωνικό σύστημα είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσεων.

Featured Image

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ιστορικό

Στις 23 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε το προσωρινό πλαίσιο κρίσεων για τις κρατικές ενισχύσεις για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση προβλέπει τους ακόλουθους τύπους ενισχύσεων, οι οποίες μπορούν να χορηγηθούν από τα κράτη μέλη:

Περιορισμένα ποσά ενίσχυσης, σε οποιαδήποτε μορφή, έως 35.000 € για εταιρείες που πλήττονται από την κρίση που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και έως και 400.000 € ανά εταιρεία που πλήττεται από την κρίση που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς·
Υποστήριξη ρευστότητας με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων και επιδοτούμενων δανείων. και
Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Η ενίσχυση, η οποία μπορεί να χορηγηθεί με οποιαδήποτε μορφή, θα αποζημιώσει εν μέρει τις εταιρείες, ιδίως τους χρήστες εντατικής ενέργειας, για πρόσθετες δαπάνες λόγω έκτακτων αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική ενίσχυση ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των επιλέξιμων δαπανών, έως 2 εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν η εταιρεία υφίσταται λειτουργικές ζημίες, μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση για να εξασφαλιστεί η συνέχιση μιας οικονομικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, για τους ενεργοβόρους χρήστες, οι εντάσεις ενίσχυσης είναι υψηλότερες και τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις που υπερβαίνουν αυτά τα ανώτατα όρια, έως και 25 εκατ. ευρώ, και για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς και υποτομείς που επηρεάζονται ιδιαίτερα έως και 50 εκατ. ευρώ.
Οι οντότητες που ελέγχονται από τη Ρωσία θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής αυτών των μέτρων.

Το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση περιλαμβάνει μια σειρά από διασφαλίσεις:

Αναλογική μεθοδολογία, που απαιτεί σύνδεση μεταξύ του ποσού της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί στις επιχειρήσεις και της κλίμακας της οικονομικής τους δραστηριότητας και της έκθεσής τους στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης·
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, για παράδειγμα ο ορισμός των ενεργοβόρων χρηστών ως επιχειρήσεων για τις οποίες η αγορά ενεργειακών προϊόντων ανέρχεται τουλάχιστον στο 3% της αξίας παραγωγής τους· και
Απαιτήσεις βιωσιμότητας, τα κράτη μέλη καλούνται να εξετάσουν, κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, τη θέσπιση απαιτήσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος ή την ασφάλεια του εφοδιασμού κατά τη χορήγηση ενίσχυσης για πρόσθετο κόστος λόγω εξαιρετικά υψηλών τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
Το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση θα είναι σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από αυτήν την ημερομηνία εάν χρειάζεται παράταση. Επιπλέον, κατά την περίοδο εφαρμογής του, η Επιτροπή θα παρακολουθεί το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου υπό το φως των εξελίξεων σχετικά με τις αγορές ενέργειας, τις άλλες αγορές εισροών και τη γενική οικονομική κατάσταση.

Το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση συμπληρώνει τις άφθονες δυνατότητες των κρατών μελών να σχεδιάσουν μέτρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Για παράδειγμα, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις ρευστότητας και που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια διάσωσης. Επιπλέον, το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποζημιώνουν τις εταιρείες για τη ζημία που προκλήθηκε άμεσα από ένα έκτακτο περιστατικό, όπως αυτά που προκλήθηκαν από την τρέχουσα κρίση.”

Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν την ίδια αύξηση του κόστους παραγωγής με τους συναδέλφους τους, Πολωνούς αγρότες και θα πρέπει άμεσα να διεκδικήσουν την επιβίωση τους, αλλά και του αγροτικού κόσμου της Ελλάδας.

Agrogata

Featured Image