Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας με στόχο να:

Αποκαθίσταται ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί η κρίση σ΄ αυτήν, στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, διατηρώντας τες ή καθιστώντας τες οικονομικά βιώσιμες. Εντάσσονται εκμεταλλεύσεις μεγέθους ίσο ή μεγαλύτερο των 30 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των εγκεκριμένων αιτήσεων (ποσοτικοποιημένος στόχος).

Ως επιλέξιμη δράση στο πρόγραμμα θεωρείται η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των
σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής, υπό τις
προϋποθέσεις ότι:

i. Η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αμπελοτεμάχια και

Featured Image

ii. Η παραγωγή των αμπελοτεμαχίων είναι μηδενική, ήτοι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στα εν λόγω αμπελοτεμάχια πέραν των οριζόμενων καταληκτικών ημερομηνιών.

Διαβάστε λεπτομέρειες εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/661%CE%A346%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A0%CE%9F5?inline=true

Featured Image