Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που βρίσκεται στη βουλή, με την οποία προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις επί των άρθρων 5,11 και 12 του ν.4797/2021 αναφορικά με τη χορήγηση ενισχύσεων (με τη μορφή επιχορήγησης) σε ασφαλισμένες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθώς και σε κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες/οι έχουν πληγεί από θεομηνία.   (άρθρα 1-3)

2.Ανατίθεται μέχρι 31.3.2023 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θεομηνιών με μεγάλο αριθμό πληγέντων, η άσκηση αρμοδιοτήτων του τμήματος Α’ και στα τμήματα Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών.   (άρθρο 4)

3.Καταβάλλεται στους δικαιούχους, σε περίπτωση προκαταβολής επιχορήγησης και επιχορήγησης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την αντιμετώπιση ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής, το ποσό της προκαταβολής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο οποίος για τον σκοπό αυτό επιχορηγείται ισόποσα από τον τακτικό προϋπολογισμό, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος φορέας για την πληρωμή. (άρθρο 5)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά με τη διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο και διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η επιχορήγηση του ν. 4797/2021(Α’ 66) υπολογίζεται επί του ποσού της ζημίας το οποίο δεν καταβάλλεται ως αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία.

Άρθρα 2 και 3

Επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά με την επιχορήγηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους, ισχύουν οι εξαιρέσεις του ν. 3877/2010 (ΑΊ60).

Άρθρο 4

Προβλέπεται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η ανάθεση άσκησης επιπλέον αρμοδιοτήτων στα τμήματα Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για λόγους επίσπευσης των διαδικασιών διεκπεραίωσης αιτημάτων.

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις και νομοτεχνικές βελτιώσεις αναφορικά με τη διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης και επιχορήγησης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την αντιμετώπιση ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η καταβολή στους δικαιούχους του ποσού της προκαταβολής διενεργείται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ο οποίος για τον σκοπό αυτό επιχορηγείται ισόποσα από τον τακτικό προϋπολογισμό, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος φορέας για την πληρωμή. Τέλος διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται αναλόγως η πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021, με την οποία καθορίζεται ότι η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Κάλυψη ζημίας ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία- Τροποποίηση άρθρου 5 ν.4797/2021

Στο άρθρο 5 του ν. 4797/2021 (Α’66)·. α) στην παρ. 1 η φράση «δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο» αντικαθίσταται με τη φράση «δεν καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία», β) στην παρ. 2 η φράση «καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο» αντικαθίσταται με τη φράση «καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία», γ) στην παρ. 3 η φράση «καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και» διαγράφεται και το άρθρο 5 διαμορφώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Άρθρο 5 Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων

Featured Image

 1. Για τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, οι οποίοι έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4,7 και 8, για το ποσό της ζημίας το οποίο δεν καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία.
 2. Για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του ποσού που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία.
 3. Το ποσό της ζημίας που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

Άρθρο 2
Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων-Τροποποίηση άρθρου 11 ν.4797/2021

Στο άρθρο 11 του ν. 4797/2021 (Α’ 66): α) στο δεύτερο εδάφιο διασαφηνίζονται οι περιπτώσεις των κατ’ εξαίρεση επιχορηγήσεων σύμφωνα με το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, β) στο τρίτο εδάφιο η φράση «αγροτικές εκμεταλλεύσεις» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» και προστίθεται η φράση «με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010» και το άρθρο 11 διαμορφώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Άρθρο 11

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8, με την επιφύλαξη των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’ 160) και του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με το ν.δ. 131/1974 (Α’ 320), για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις περιοχών οι οποίες έχουν οριοθετηθεί μετά από θεομηνία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται βάσει του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, και αφορούν σε ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4, με την εξαίρεση ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή, δύνανται να χορηγούνται βάσει του παρόντος νόμου και να καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010.».

Άρθρο 3

Επιχορήγηση αγροτών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 4797/2021

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4797/2021 (Α’66) προστίθεται η φράση «με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010» και η παρ. 3 διαμορφώνεται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010.»

Άρθρο 4

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4797/2021 – Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

 • Τροποποίηση άρθρου 22 του ν.4797/2021

Μετά την παρ. 13 του άρθρου 22 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Ειδικώς για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31.3.2023 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θεομηνιών με μεγάλο αριθμό πληγέντων, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την κατάρτιση και έκδοση κανονιστικών πράξεων για την παροχή επιχορήγησης, προκαταβολής έναντι επιχορήγησης και πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις και φορείς που έχουν πληγεί από θεομηνίες, κατόπιν επεξεργασίας σχετικών στοιχείων, εκτός του σταδίου ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής, δύνανται να ασκούνται και από τα Τμήματα Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Με την ίδια<£ απόφαση δύναται να καθορίζεται το ειδικότερο χρονικό διάστημα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».
Άρθρο 5
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής – Τροποποίηση παρ. 1, 5,6,8,12,14 και αντικατάσταση παρ. 9 και 13 άρθρου 12Β ν.4797/2021

Στο άρθρο 12Β του ν. 4797/2021 (Α’66): α) στο τέλος της παρ. 1 προβλέπεται αναλογική εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4, β) στην παρ. 4 εξειδικεύεται το αρμόδιο όργανο, γ) στην παρ. 5 διαγράφεται η φράση «μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη», δ) στην παρ. 6 η φράση «από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Πρόεδρο Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων», ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 απαλείφονται «τα απαιτούμενα στοιχεία» από το αντικείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης, στ) η παρ. 9 αντικαθίσταται, ζ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 προστίθεται η πρόβλεψη αφαίρεσης της προκαταβολής και της πρώτης αρωγής κατά τον υπολογισμό της επιχορήγησης και προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, η) η παρ. 13 αντικαθίσταται, θ) η παρ. 14 τροποποιείται ως προς την αρμόδια αρχή ελέγχου των στοιχείων και επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση ως προς την αναφορά του δικαιούχου της επιχορήγησης και το άρθρο 12Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12Β

Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής

 1. Σε περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από θεομηνία, ειδικά για τις ζημιές που έχουν υποστεί σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8 και εφόσον δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’ 160), σχετικά με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου και εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 4 του άρθρου 4.
 2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
 3. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις απευθύνονται στον ανταποκριτή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο οποίος τους ενημερώνει για τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών.
 4. Αρμόδιοι για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε φυτικά μέσα παραγωγής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι αυτού.
 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με τη διαδικασία των παρ. 6 έως και 9.
 6. Στην περίπτωση που ασκείται η διακριτική ευχέρεια της παρ. 5, μετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής και της αρχικής εκτίμησης των ζημιών, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
 7. Η αρχική εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει επισημάνσεων και ψηφιακών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει αρχικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας, όπως αυτή καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Η αρχική εκτίμηση εξειδικεύεται ανά αγροτική εκμετάλλευση με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.
 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής.
 9. Η χορήγηση της προκαταβολής της επιχορήγησης πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ισόποσα με το τελικό ποσό της προκαταβολής της επιχορήγησης, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτό καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 8. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ελέγχει τα στοιχεία των δικαιούχων και των λοιπών προϋποθέσεων και προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, της προκαταβολής, κοινοποιώντας τα στοιχεία της πληρωμής στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών καί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την απόφαση της παρ. 8 ή με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
 10. Για την τελική επιχορήγηση, κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και της διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των αγροτικών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής και της τελικής εκτιμώμενης ζημιάς, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
 11. Η τελική εκτίμηση των ζημιών ανά αγροτική εκμετάλλευση πραγματοποιείται βάσει των αυτοψιών και εκτιμήσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης, ανά είδος πολυετούς καλλιέργειας και σοβαρότητας της ζημιάς, όπως αυτή καθορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν λήψης της γνώμης της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών καί εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 13 και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και αφαίρεσης του ποσού της προκαταβολής και της πρώτης αρωγής, τα απαιτούμενα στοιχεία, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Για τον υπολογισμό του ποσού της δικαιούμενης επιχορήγησης αφαιρείται το ποσό της προκαταβολής, της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 143). Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να Εξειδικεύεται; .περαιτέρω η Διαδικασία, της επιχορήγησης.
 13. Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Για τον σκοπό αυτό ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται ισόποσα με το τελικό ποσό της επιχορήγησης, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτό καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 12. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων και των λοιπών προϋποθέσεων και προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής της παρ. 5, της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 143), κοινοποιώντας τα στοιχεία της πληρωμής στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τον σκοπό αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει τη σχετική πληροφόρηση για τις ενισχύσεις πρώτης αρωγής στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
 14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων από τον Οργανισμό Ελληνικών

Γεωργικών Ασφαλίσεων ότι αγροτική εκμετάλλευση έλαβε προκαταβολή ή επιχορήγηση κατά παράβαση των όρων του παρόντος, το ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης που έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).»., „
Αθήνα 16 Μαρτίου 2022

Featured Image