Την συνέχιση και εντατικοποίηση του ερευνητικού έργου της σε όποιους κλάδους κρίνει σκόπιμο, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς, δηλώνει ότι θα συνεχίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με ανακοίνωσή της. Γνωστοποιεί επίσης ότι ολοκληρώθηκε η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και κατάθεση τιμολογίων και άλλου υλικού μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, της προκαταρκτικής έρευνας που εκκίνησε η επιτροπή για ανατιμήσεις και ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό.

Η επιτροπή ερεύνησε πλέον των 3.500 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία προϊόντων υγειονομικού υλικού και όπως σημειώνει, για την επιβολή σχετικών κυρώσεων υπεύθυνη εαιφνιίναι η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

«Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι ένα προκαταρκτικό βήμα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών. Η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας» σημειώνει.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά και παρακολουθεί συστηματικά τα οικονομικά στοιχεία διαφόρων κλάδων, και ιδίως προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και βασικών καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων, παραπόνα καταναλωτών και δημοσιεύματα, αφενός μεν αναφορικά με ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα (όπως ενδεικτικά αγροτικά προϊόντα) σε όλη την αλυσίδα αξίας, αφετέρου δε σχετικά με τυχόν ελλείψεις των εν λόγω προϊόντων, και έχει αναπτύξει στρατηγική στοχευμένης επέμβασης όπου και εάν κρίνεται απαραίτητο, ως αρμόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του ν.3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ ή μέσω κανονιστικών παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτών των επεμβάσεων θα τιμωρεί αυστηρά οποιεσδήποτε παραβάσεις.

Επίσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει:

Featured Image

Α) Με αφορμή πληροφορίες για πιθανές οριζόντιες συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές (συμπράξεις) μεταξύ επιχειρήσεων (πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε σχετικές αγορές ή / και αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε εντολή σε υπαλλήλους της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού και της σχετικής Περιφέρειας, να διενεργήσουν άμεσα αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων, και εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι ένα προκαταρκτικό βήμα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις αντίανταγωνιστικών πρακτικών. Η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντίανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Β) Η επιτροπή συνεχίζει να επεμβαίνει, στην παρούσα συγκυρία που η χώρα δοκιμάζεται από την πανδημία COVID-19, όπου κρίνεται απαραίτητο, ως αρμόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του ν.3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η αποφάσισε να εκκινήσει αυτεπάγγελτες έρευνες σε κλάδους όπου υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων στον ανταγωνισμό (είτε για εύρεση αντιανταγωνιστικών πρακτικών, είτε για να διαπιστωθεί εάν στον κλάδο δεν επικρατούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας προϊόντων, κυρίως διατροφής (ενδεικτικά αναφέρονται οι ζωοτροφές, σιτηρά, γάλα, αυγά και κοτόπουλα) και δύναται να επεκτείνει και σε άλλους κλάδους τους ελέγχους.

Γ) Ολοκληρώθηκε η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και κατάθεση τιμολογίων και άλλου υλικού μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, της προκαταρκτικής έρευνας που εκκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει παραπόνων καταναλωτών και δημοσιευμάτων για ανατιμήσεις και ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό. Η επιτροπή ερεύνησε πλέον των 3500 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία προϊόντων υγειονομικού υλικού προκειμένου να ερευνήσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκκίνησης αυτεπάγγελτης έρευνας για διερεύνηση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ ή κανονιστικής παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3959/2011. Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λόγω του μεγάλου αριθμού των ερευνώμενων επιχειρήσεων, επιτρέπουν μία συνολική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με την επιλογή του πιο κατάλληλου εργαλείου. Σημειώνεται ότι, για όσες επιχειρήσεις δεν απάντησαν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεχίσει την έρευνά της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ασκώντας τις ερευνητικές της εξουσίες αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς (επιτόπιοι έλεγχοι, ερωτηματολόγια παροχής στοιχείων, καταθέσεις).

Επισημαίνεται ότι αρμόδια υπηρεσία για τη διερεύνηση τυχόν περιπτώσεων υπερβολικής τιμολόγησης για το παραπάνω υγειονομικό υλικό που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Ν. 3959/2011 (λ.χ. μονομερείς – αυτόνομες- αποφάσεις αύξησης τιμών από «μικρές» επιχειρήσεις) και επιβολή σχετικών κυρώσεων, είναι, βάσει της ΠΝΠ της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020), η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Featured Image