Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 3/2022 Δημόσια Πρόσκληση σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 199 ανέργων α) ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (α΄κύκλος)

Αιτήσεις συμμετοχής από 5/4/2022 και ώρα 14:00 έως και 29/4/2022 και ώρα 14:00

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ , α) ρητινοκαλλιεργητές και β) πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ανάγκη λήψης μέτρων στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και ορίζονται στο Παράρτημα I της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 5/4/2022 και ώρα 14:00 έως και 29/4/2022 και ώρα 14:00 στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πλήρους απασχόλησης διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης ανέργων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

Μηνιαίες ακαθάριστες αμοιβές ύψους 1.000 ευρώ για 7 έτη

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρόσκλησης, οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελούμενων, ανέρχονται σε 1.000 ευρώ. Οι ωφελούμενοι δεν απασχολούνται πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας. Για τους ωφελούμενους του παρόντος προγράμματος ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση του προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δημόσιο και οι κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας

Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ορίζεται στα επτά (7) έτη.

Featured Image

Ποιοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι:

α) άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4837/2021 (Α’ 178). Η παραπάνω ιδιότητα του μέλους, αποδεικνύεται με την προσκόμιση, από τον δυνητικά ωφελούμενο, σχετικής βεβαίωσης του οικείου Συνεταιρισμού, στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένος.

β) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Καλή επιτυχία!

Agrogata

Featured Image