ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τους Υπουργούς: Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά
Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

Featured Image

Θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήματος Πανελλήνιας Ένωσης Οργανώσεων Πτηνοτρόφων
Παραγωγών (Π.Ε.Ο.Π.Π.) για το πρόβλημα της διαφοράς του ΦΠΑ αγοράς ζωοτροφών
– πωλήσεων ζώντων ορνιθίων»
Κύριε Υπουργέ,
Σας καταθέτω ως αναφορά το από 20-2-2023 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανώσεων
Πτηνοτρόφων Παραγωγών (Π.Ε.Ο.Π.Π.) με το οποίο αιτείται την επίλυση του εξαιρετικά μεγάλου
προβλήματος της διαφοράς ΦΠΑ αγορών – πωλήσεων της δραστηριότητας της.
Συγκεκριμένα, αιτείται η εξίσωση των συντελεστών αγοράς ζωοτροφών και πωλήσεων ζώντων
ζώων στο 6% με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα αλλά και η ρύθμιση όλων των χρεών που
έχουν εν το μεταξύ δημιουργηθεί σε 100 μηνιαίες δόσεις.
Παρακαλείσθε όπως αντιμετωπίσετε τα εν λόγω αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανώσεων
Πτηνοτρόφων Παραγωγών (Π.Ε.Ο.Π.Π.) και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές
σας.
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.
Ο Αναφέρων Βουλευτής
Γιώργος Μουλκιώτης