Προσφάτως δημοσιεύτηκε η έρευνα των Wang, D., Saleh, NB, Byro, Α. et al. με τίτλο “Φυτοφάρμακα με νανο-ενεργοποιημένα φυτοφάρμακα για βιώσιμη γεωργία και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια”.

Σύμφωνα με την περίληψη στο προοίμιο της έρευνας “Η επίτευξη βιώσιμης γεωργικής παραγωγικότητας και η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια είναι δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της νέας χιλιετίας. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να ενισχύσουν την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις παράπλευρες περιβαλλοντικές ζημίες και διατηρώντας την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων έναντι ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κλίματος. Τα νανοϋλικά με την ικανότητα να ενθυλακώνουν και να παρέχουν παρασιτοκτόνα ενεργά συστατικά (AIs) με απόκριση (για παράδειγμα, ελεγχόμενο, στοχευμένο και συγχρονισμένο) τρόπο προσφέρουν νέες ευκαιρίες για αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των φυτοφαρμάκων σε σύγκριση με τα συμβατικά φυτοφάρμακα.”.

Στην έρευνα αναφέρουν οι συγγραφείς ” Εδώ, παρέχουμε μια ολοκληρωμένη ανάλυση των βασικών ιδιοτήτων των νανοπαρασιτοκτόνων στον έλεγχο των γεωργικών παρασίτων για τη βελτίωση των καλλιεργειών σε σύγκριση με τα ανάλογα τους που δεν είναι νανοκλίμακας. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι σε σύγκριση με φυτοφάρμακα μη νανοκλίμακας, η συνολική αποτελεσματικότητα των νανοπαρασιτοκτόνων έναντι των οργανισμών-στόχων είναι 31,5% υψηλότερη, συμπεριλαμβανομένης μιας αυξημένης αποτελεσματικότητας 18,9% σε δοκιμές πεδίου. Συγκεκριμένα, η τοξικότητα των νανοφαρμάκων προς τους οργανισμούς μη στόχους είναι 43,1% χαμηλότερη, υπογραμμίζοντας τη μείωση της παράπλευρης ζημίας στο περιβάλλον. Η πρόωρη απώλεια AIs πριν φτάσουν στους οργανισμούς στόχους μειώνεται κατά 41,4%, σε συνδυασμό με 22,1% χαμηλότερο δυναμικό έκπλυσης των AIs στα εδάφη. Τα νανοπαρασιτοκτόνα προσφέρουν επίσης άλλα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσφυσης στο φύλλωμα, της βελτιωμένης απόδοσης και ποιότητας των καλλιεργειών και μιας πλατφόρμας διανομής AIs νανοκλίμακας για την άμβλυνση διαφόρων πιεστικών βιοτικών και αβιοτικών πιέσεων (για παράδειγμα, ζέστη, ξηρασία και αλατότητα). Παρόλα αυτά, οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις ορισμένων νανοπαρασιτοκτόνων δεν είναι καλά κατανοητές και απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Συνολικά, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα νανοπαρασιτοκτόνα είναι δυνητικά πιο αποτελεσματικά, βιώσιμα και ανθεκτικά με χαμηλότερες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα συμβατικά τους ανάλογα. Αυτά τα οφέλη, εάν αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να προωθήσουν υψηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών και έτσι να συμβάλουν στη βιώσιμη γεωργία και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια”.

Featured Image

Από ότι δείχνουν οι τάσεις στα ερευνητικά αντικείμενα η φυτοπροστασία θα αποτελέσει για το επόμενο χρονικό διάστημα σημείο ενδιαφέροντος τόσο για τις έρευνες όσο και για την αγορά.

Agrogata

Πηγή:Wang, D., Saleh, NB, Byro, Α. et al. Φυτοφάρμακα με νανο-ενεργοποιημένα φυτοφάρμακα για βιώσιμη γεωργία και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Nat. Nanotechnol. (2022). https://doi.org/10.1038/s41565-022-01082-8

Featured Image