Από την Υποδ/νση Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας ανακοινώνεται η ύπαρξη θετικού κρούσματος Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε εκτροφή της Τ.Κ. Σκοπού, στη θέση Τσεκούρι -Καϊμακτσαλάν, του Δήμου Φλώρινας, της ΠΕ Φλώρινας.

Η επιβεβαίωση έγινε μετά από τη διενέργεια σχετικών εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη νόσο).

Η εκτροφή αποτελούνταν από 16 χοίρους, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί εξαιτίας της νόσου. Στην εκτροφή πραγματοποιήθηκε υγειονομική ταφή των νεκρών χοίρων, τηρώντας όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και διενεργήθηκαν οι απαιτούμενες απολυμάνσεις του χώρου και του εξοπλισμού.

Με εντολή του Γενικού Δ/ντη Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, ενεργοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές της Π.Ε. Φλώρινας ενώ παράλληλα έχει ενεργοποιηθεί η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση του νοσήματος σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

Ενεργοποίηση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων για την αντιμετώπιση του νοσήματος στην Π.Ε. Φλώρινας, όπως προβλέπει το άρθρο 4 του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (Απόφαση 260918/14.01.2009 ΦΕΚ Β΄ 75 22.01.2009).
Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή.
Μέτρα στις ανωτέρω ζώνες.
Μέτρα στη μολυσμένη εκμετάλλευση.
Μέτρα στην Π.Ε. Φλώρινας.
Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας.
Εφαρμογή των μέτρων επιβολής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την αποτροπή διασποράς του ιού της ΑΠΧ, σύμφωνα με το άρθ. 7, της υπ’ αριθ. 1102/182415 (ΦΕΚ Β’ 3211), Απόφασης του ΥΠΑΑΤ, για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.
Υπενθυμίζεται ότι η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας αλλά είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη χοιροτροφία και στην αγροτική οικονομία της χώρας.

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Δ/ντης Κτηνιατρικής
Καντζόγλου Θεόφιλος

Featured Image

ΜΕΤΡA ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) πλέον των άλλων μέτρων κρίνεται επιτακτική η πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοσφάλειας όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 594/2023 και στο άρθρο 5 της ΥΑ 1102/182415/2021.

Ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις Μη Εμπορικές ΧοιροτροφικέςΕκμετάλλευσεις Οικογενειακού Τύπου (είναι η εκμετάλλευση που διαθέτει χοίρους αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, οι οποίοι διατηρούνται εντός της περιφραγμένης ιδιοκτησίας του κατόχου τους και αποκλειστικά δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) παχυνόμενους χοίρους χωρίς γεννήτορες), τις Συστηματικές Χοιροτροφικές Εκμεταλλεύσεις και Αγελαίες Χοιροτροφικές Εκμεταλλεύσεις.

Απαγορεύεται η χρήση διατροφικών υπολειμμάτων για τη σίτιση χοίρων και η απομάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
Απαγορεύεται η επαφή μεταξύ του χοίρου ή των χοίρων της εκμετάλλευσης και των χοίρων από άλλες εκμεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων. Οι χοίροι πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άμεση ούτε έμμεση επαφή με χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις ή με χοίρους εκτός των εγκαταστάσεων ούτε με αγριόχοιρους.
Απαγορεύεται η επαφή των χοίρων της εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε μέρος σφάγιου αγριόχοιρων (συμπεριλαμβανομένου του θηρευμένου ή νεκρού αγριόχοιρου / κρέατος ή παραπροϊόντων αυτού).
Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα υγειονομικά μέτρα, όπως αλλαγή ιματισμού και υποδημάτων κατά την είσοδο και την έξοδο από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση. Η απολύμανση πρέπει να διενεργείται στην είσοδο της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και στις εισόδους των κτιρίων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή κυνηγών με τους χοίρους της εκμετάλλευσης εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα της θήρας.
Απαγορεύεται η είσοδος στη χοιροτροφική εκμετάλλευση ατόμων που δεν έχουν σχέση με αυτή, ενώ πρέπει να τηρούνται αρχεία ατόμων και οχημάτων που εισέρχονται στην εκμετάλλευση.
Απαγορεύεται η σίτιση των χοίρων με χρήση φρέσκου χόρτου ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της ΑΠΧ, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή έχουν αποθηκευτεί σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αγριόχοιρους για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σίτιση.
Απαγορεύεται η χρήση άχυρου για την στρωμνή των χοίρων προερχόμενου από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της ΑΠΧ, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή έχουν αποθηκευτεί σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αγριόχοιρους για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη χρήση.
Τα κτίρια των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα εισόδου σε αυτά αγριόχοιρων ή άλλων ζώων (π.χ. σκύλοι).
Απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων.
Eπιπρόσθετες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις Συστηματικές Χοιροτροφικές Εκμεταλλεύσεις πλέον των ανωτέρω:

Να καθορίζονται καθαρές και μη καθαρές περιοχές στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις καθώς και διαδικασίες για τη χρήση αυτών από το προσωπικό.
Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων καθώς και για την τήρηση κανόνων υγιεινής από το προσωπικό.
Να διασφαλίζεται ο κατάλληλος διαχωρισμός των θαλάμων παραγωγής.
Απαγορεύεται η μεταφορά και η εκτροφή χοίρων από τους εργαζομένους στις οικίες τους.
Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα για τη διαχείριση των νεκρών ζώων/ζωικών υποπροϊόντων καθώς και σύστημα για την απεντόμωση/μυοκτονία στην εκμετάλλευση.
Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη περιμετρικά της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης (τσιμεντένιο περβάζι βάθους 0,5 m και γερό πλέγμα ή τοίχος χωρίς κενά ή οπές ύψους 2m).
Συστήνεται η αποφυγή ενασχόλησης των εργαζομένων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις με τη θήρα. Σε διαφορετική περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή τους με τους χοίρους εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα της θήρας.
Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκμετάλλευσης, να υπάρχει διαρκής ενημέρωση όλων των εργαζομένων της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης για την ΑΠΧ και εκπαιδεύσεις αναφορικά με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.

Newsroom Agronewsbomb