Δημοσιεύτηκε η 3η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ 5474/23-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 σχετικά με το ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» για την Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Με την ανωτέρω τροποποίηση, τροποποιούνται οι παράγραφοι ν 5.2 και 5.4 της με αριθμ. πρωτ. 5474/23-12-2021 πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 531/24-02-2022 και 757/18-03-2022 Αποφάσεις εξής:

Νέες προθεσμίες για τα ελλίποντα δικαιολογητικά
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 18-03-2022 και ώρα 23:59:59.

Αποκλειστικά και μόνο για τις προτάσεις που θα έχουν οριστικοποιηθεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. μέχρι την ημερομηνία και ώρα αυτή, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ελλειπόντων δικαιολογητικών τους μέχρι 31-03-2022 και ώρα 23:59:59, μόνο όμως για δικαιολογητικά εκδιδόμενα από άλλους δημόσιους φορείς πλην του Δήμου ήτοι από τον πίνακα της παρ 5.3 τα α/α 2, 6, 8, 12, 13 και 16 για την έκδοση των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις μέχρι 18-03-2022.

Για ποιά δικαιολογητικά εφαρμόζεται η «παράταση»

Η “παράταση” αφορά μόνο όμως για δικαιολογητικά εκδιδόμενα από άλλους δημόσιους φορείς πλην του Δήμου και συγκεκριμένα από τον πίνακα της παρ 5.3 τα α/α 2, 6, 8, 12, 13 και 16 για την έκδοση των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις μέχρι 18-03-2022 και είναι τα κάτωθι:

2: Έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας με το οποίο βεβαιώνεται το είδος των  εκμεταλλεύσεων (γεωργικές, κτηνοτροφικές, μικτές) που εξυπηρετεί η  προτεινόμενη πράξη.

Featured Image

6: Στοιχεία τεκμηρίωσης της κοστολόγησης εργασιών στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός δεν προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του  αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των  ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και  Πρασίνου. Εάν ο προϋπολογισμός των δαπανών αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του κατασκευαστικού  έργου, απαιτείται η εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου  Υπουργείου.

8:Σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει καθήκοντα εκτέλεσης της πράξης σε περίπτωση αδυναμίας του δικαιούχου ή και, εφόσον υπάρχει, σχετική  προγραμματική σύμβαση.

12:Στοιχεία τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης (απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου  του δυνητικού δικαιούχου, κτηματολόγιο, τίτλοι ιδιοκτησίας, κλπ).

13:Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

16: Απόφαση αρμόδιου οργάνου χαρακτηρισμού της περιοχής υλοποίησης της  προτεινόμενης πράξη ως πλημμυροπαθή ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 5474/23-12-2021 πρόσκληση.

Agrogata