4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 8.1 “ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ” ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8 “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α. 2014-2020) – ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 221 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 2007-2013)

  1. Σκοπός
    Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 86470/06.11.2019 εγκυκλίου διαδικασίας υποβολής δήλωσης εφαρμογής του υπομέτρου 8.1 “Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων” του Μέτρου 8 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) – ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 221 “Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών” (Π.Α.Α.2007-2013), ως προς το χρονικό διάστημα υποβολής των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής από τους δικαιούχους του Μέτρου.
  2. Διαδικασία Χορήγησης της Ενίσχυσης

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τροποποίηση της παρ. 3 του σημείου Α εδαφ. 5 που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής από τους δικαιούχους ανά έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής ως εξής: «Οι δηλώσεις εφαρμογής από το έτος εφαρμογής 2019 και για κάθε επόμενο έτος υποβάλλονται από 1 Δεκεμβρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, για δεσμεύσεις που αφορούν από το εν λόγω έτος,
συνοδευόμενες με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από την υπηρεσία κατάθεσης. Ειδικότερα για το έτος 2022 κατ’ εξαίρεση θα υποβάλλονται μέχρι 15 Μαΐου 2023.»

Featured Image

Η εγκύκλιος

https://diavgeia.gov.gr/doc/906%CE%9646%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%99%CE%A65?inline=true