Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές απεικονίζονται στον
πίνακα κατάταξης που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου 22 (2η πρόσκληση).

Η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3.272.403,50€).

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%9A74653%CE%A0%CE%93-%CE%A7%CE%926?inline=true

Featured Image