ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2021».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Featured Image

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 354,89 ευρώ/εκτάριο.

https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%A644653%CE%A0%CE%93-%CE%92%CE%9B5?inline=true