Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την 13/4/2022 νομοθετική τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (2014-2020 (ΕΤΘΑ)  σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Επιτροπής, η ”οποία θα επιτρέψει τη λήψη πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η δέσμη αυτή συμπληρώνει την πρώτη μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) στις 25 Μαρτίου. Περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση για πρόσθετες δαπάνες, για διαφυγόντα έσοδα και για την αποθήκευση προϊόντων, καθώς και για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις που επί του παρόντος δεν είναι ασφαλείς”.

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, ανέφερε σχετικά: «Οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. Με την παρούσα πρόταση παρέχουμε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να τους ανακατανείμουν σε ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης.»

Χρησιμοποίηση των εναπομεινάντων κονδυλίων από την περίοδο 2014-20 για την παροχή στήριξης αντιμετώπισης της κρίσης

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αύξησε τις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, προκαλώντας υψηλό πρόσθετο λειτουργικό κόστος και συμπίεση των περιθωρίων κέρδους στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης θαλασσινών, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου όπου αναφέρεται ότι “Ο πόλεμος οδήγησε επίσης σε προληπτική διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές. Μόλις εγκριθεί η σημερινή πρόταση, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν ταχέως χρηματοδοτική στήριξη για τις πρόσθετες δαπάνες και τις οικονομικές απώλειες που απορρέουν από την κρίση, και συγκεκριμένα:

  • 1)Χρηματική αποζημίωση για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις που η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται στο χρηματοδοτικό ανώτατο όριο και στη μέγιστη διάρκεια που καθορίζονται για τις άλλες περιπτώσεις προσωρινής παύσης.
  • 2) Χρηματική αποζημίωση στις οργανώσεις παραγωγών που αποθεματοποιούν τα προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον μηχανισμό αποθεματοποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 (κοινή οργάνωση των αγορών).
  • 3) Οικονομική αποζημίωση προς τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (συμπεριλαμβανομένου του τομέα μεταποίησης) για τα διαφυγόντα εισοδήματά τους και για τις πρόσθετες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν λόγω της διαταραχής της αγοράς από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των επιπτώσεών της στην αλυσίδα εφοδιασμού όσον αφορά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Με την πρόταση εντάσσονται τα εν λόγω καθεστώτα αντιστάθμισης στα υφιστάμενα μέτρα του ΕΤΘΑ ώστε να διευκολυνθεί η ταχεία εφαρμογή τους.

Featured Image

Η πρόταση εισάγει επίσης μηχανισμούς ευελιξίας για τη διευκόλυνση της ταχείας εφαρμογής αυτών των νέων μέτρων:

  • Απλουστευμένη διαδικασία για την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών μελών όσον αφορά την εισαγωγή των μέτρων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής των χρηματοδοτικών πόρων.
  • Αναδρομική επιλεξιμότητα των δαπανών για τα εν λόγω μέτρα από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.
  • Δυνατότητα ανακατανομής των κατ’ αποκοπή ποσών που προορίζονταν αρχικά για ορισμένα μέτρα του ΕΤΘΑ (δηλ. έλεγχος και επιβολή, συλλογή δεδομένων) στα νέα μέτρα που συνδέονται με την κρίση.
Επόμενα στάδια

Πρόκειται για νομοθετική πρόταση που θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, προτού τεθεί σε ισχύ.

Agrogata

Featured Image