Σύμφωνα με ανακοίνωση του ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να ξεκινήσει την υλοποίηση ογδόντα (80)
ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε επαγγελματίες
Μελισσοκόμους σε όλη τη χώρα και για πρώτη φορά έγκαιρα σε εποχή που συνάδει
με τις μελισσοκομικές εργασίες.
Τα προγράμματα κατάρτισης εντάσσονται στη Δράση 1.3 «Ταχύρρυθμες
Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων έτους 2022» και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπ.
αριθμ.: 189/133432/25-05-2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-6-2020) ΥΑ-ΥΠΑΑΤ, 17/18463/21-1-
2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΨΟ4653ΠΓ-ΑΕΖ) Απόφαση Γεν. Δ/ντή Γεωργίας ΥΠΑΑΤ καθώς και τις
αποφάσεις έγκρισης από το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με ΑΔΑ: 6ΔΚ9ΟΞ3Μ-ΓΝΝ,
ΡΟΗ0ΟΞ3Μ-Γ11.
Τα προγράμματα κατάρτισης είναι δωρεάν και έχουν διάρκεια τριών ημερών (15
διδακτικές ώρες). Η ημερήσια διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης δεν θα
ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες (θεωρία και πρακτική). Το χρονικό διάστημα υλοποίησης
θα είναι έως τις 10 Ιουνίου 2022. Σε όλους τους καταρτιζόμενους θα χορηγηθεί
βεβαίωση παρακολούθησης μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης.
Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Μελισσοκόμων είναι οι
εξής:


 Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
 Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
 Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
 Μελισσοκομικά φυτά
 Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης
 Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
 Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
 Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών
προϊόντων
 Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
 Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (π.χ.
καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα)
 Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών
ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κ.λπ.)
Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 111 45 Αθήνα,  (+210) 83.92.024
Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιούνται στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή σε
αίθουσες που θα παραχωρηθούν από τους μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς ή
συλλόγους ή/και από τις Περιφερειακές Ενότητες ώστε να εξυπηρετήσουν σε τοπικό
επίπεδο τους ενδιαφερόμενους.

Featured Image


Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες Μελισσοκόμοι προκειμένου να συμμετάσχουν
στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να απευθύνονται τόσο στα Κέντρα
«ΔΗΜΗΤΡΑ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όσο και στους μελισσοκομικούς
Συνεταιρισμούς – Συλλόγους της περιοχής τους, προκειμένου να αιτηθούν για τη
συμμετοχή τους.

Featured Image