Την περασμένη Παρασκευή 3-3-23, δημοσιοποιήθηκε στην diavgeia.gov.gr η έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των πράξεων του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

Με αυτό το ποσό η ενίσχυση του Μέτρου 22 ξεπερνάει τα 100 εκ, ευρώ.

Ορίζονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 72 του Νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020».
  2. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020”» (ΦΕΚ Β’ 1273), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την υπ’ αριθ.3148/18-11-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» (Β΄5873).
  4. Την αριθ. 19957/03-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΑ446ΜΤΛΡ-ΧΜΚ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  5. Την υπ’ αριθ. 3540/15-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΘΠ4653ΠΓ-ΓΔΨ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.
  6. Την υπ’ αριθ. 339/31-01-2023 (ΑΔΑ: 60ΥΟ4653ΠΓ-ΣΓΜ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 622/20-02-2023 (ΑΔΑ: 9Μ4Φ4653ΠΓ-Τ3Γ) και 719/28-02-2023 (9Α214653ΠΓ-ΗΔΔ) όμοιες αποφάσεις.
  7. Την υπ’ αριθ. 671/23-02-2023 (ΨΓ464653ΠΓ-ΟΧΣ) Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση των πράξεων του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ Τη διάθεση πίστωσης ποσού επτά εκατομμυρίων εκατό σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (7.141.588,50€) από τη ΣΑ 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2023ΣΕ08210001 και τίτλο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του Μέτρου 22.

Από το παραπάνω ποσό 7.141.588,50€, ποσό ύψους 13.750,00€ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθ. 671/23-02-2023 (ΨΓ464653ΠΓ-ΟΧΣ) αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Ως εκ τούτου η νέα κατανομή αφορά ποσό επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (7.127.838,50€).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ