524 αγροτεμάχια εμβαδού 20-25 στρεμμάτων περίπου το κάθε ένα, στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας, οι οποίες βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας (235 τεμάχια) και Μαγνησίας (271 τεμάχια),πρόκειται να παραχωρήσει σε αγρότες η Περιφέρεια Θεσσαλίας και για το σκοπό αυτό πρόκειται να υπάρξει σχετική ανάρτηση στην
«Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ», η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigis-menu

Η εκμίσθωση θα γίνει με χαμηλό τίμημα 5 € το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση, για ξηρικές καλλιέργειες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τα αγροτεμάχια θα παραχωρηθούν για πέντε έτη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η Μαρτίου 2021.

Featured Image

Στον ανωτέρω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ., υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Η γη θα διανεμηθεί σε επαγγελματίες αγρότες ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, σε ανέργους εγγεγραμμένους στα αρχεία του ΟΑΕΔ και σε νέους έως 35 ετών πτυχιούχους γεωτεχνικής σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής με ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά άτομο – συμπεριλαμβάνεται η γη, που έχει σήμερα (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα, που μπορεί να αποκτήσει -καθώς επίσης και σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών.

Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων – τροφίμων, που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» της οικείας περιφέρειας, με βάση το στρατηγικό σχέδιο, που εκπονείται.

Featured Image