Το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ ενέκρινε «συμπεράσματα σχετικά με τη γεωργία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με βάση το τμήμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Βιώσιμοι κύκλοι άνθρακα» που αφορά τη γεωργία και τη δασοκομία με στόχο την ενθάρρυνση των γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη δέσμευση του άνθρακα της ατμόσφαιρας και στην αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος ή τη βιομάζα με βιώσιμο τρόπο».

Βιώσιμες πρακτικές χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου οι πρακτικές αυτές «μπορούν να περιλαμβάνουν, στον τομέα της γεωργίας, τη φύτευση φρακτών ή δένδρων, την καλλιέργεια ψυχανθών, τη χρήση εμβόλιμων καλλιεργειών και καλλιεργειών εδαφοκάλυψης, τη γεωργία διατήρησης, τη διατήρηση των τυρφώνων και, στον τομέα της δασοκομίας, τη δάσωση ή την αναδάσωση. Στα συμπεράσματα εκτίθενται οι προσδοκίες του Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής πρότασης στο τέλος του έτους, προκειμένου να αξιολογηθούν οικονομικά οι πρακτικές που αυξάνουν τις απορροφήσεις και την αποθήκευση άνθρακα, με βάση επιστημονικά επιβεβαιωμένες απαιτήσεις μέτρησης».

Οικονομικά κίνητρα σε δασοκόμους και γεωργούς

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο εξέφρασε την «ικανοποίησή του για την ανακοίνωση και αναγνώρισε τον καίριο ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η γεωργία και η δασοκομία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της απορρόφησης του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Οι υπουργοί αναγνώρισαν επίσης ότι είναι σημαντικό να δοθεί οικονομική στήριξη που θα παρέχει επαρκή κίνητρα στους γεωργούς και τους δασοκόμους, συμπληρωματικά προς την κοινή γεωργική πολιτική, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς πόρους, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γεωργοί και οι δασοκόμοι να υιοθετήσουν αυτές τις ευνοϊκές για το κλίμα πρακτικές».

Σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων

Επιπλέον, το Συμβούλιο υποστήριξε το σχέδιο της Επιτροπής για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων «αποτελούμενης από εκπροσώπους των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας», και έκρινε ότι «η ομάδα αυτή θα είναι σε θέση να αξιολογεί και να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης του άνθρακα, να ανταλλάσσει παραδείγματα ορθών πρακτικών από ολόκληρη την ΕΕ», ενώ παράλληλα και κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει με την ομάδα αυτή τη δυνατότητα επέκτασης της πιστοποίησης στις μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως του μεθανίου και του υποξειδίου του αζώτου.

Featured Image

Τα κράτη μέλη τόνισαν επίσης ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, ο πρωταρχικός σκοπός της γεωργίας της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και, ως εκ τούτου, ο στόχος αυτός δεν θα πρέπει να διακυβευθεί.

Διαφάνεια και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών

Τέλος, «στα συμπεράσματα τονίζεται ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες και να αποφευχθεί κάθε περιττή διοικητική επιβάρυνση κατά τη δημιουργία του πλαισίου πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερο και να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια», σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου.

Ο ιστορικός στόχος μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, «ένας από τους στόχους που καθορίστηκαν στο νομοθέτημα της ΕΕ για το κλίμα είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 %έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ώστε να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο ΕΕ έως το 2050. Οι απορροφήσεις άνθρακα —δηλαδή η δέσμευση του CO2 της ατμόσφαιρας και η αποθήκευσή του με ποικίλους τρόπους, για παράδειγμα μέσω των δέντρων και των φυτών ή μέσω της προστασίας πλούσιων σε άνθρακα εδαφών— μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα, η οποία εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 %, αποσκοπεί να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για την απορρόφηση του άνθρακα. Αποτελεί επίσης ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός πλαισίου για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής πρότασης».

Σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω στόχοι και τα συμπεράσματα επαναλαμβάνονται σε μια ταραγμένη περίοδο για την γεωργική οικονομία, με αποτέλεσμα να παραμένει στο επίκεντρο η επισιτιστική ασφάλεια, αφήνοντας λίγο «χώρο» στη νέα ΚΑΠ για την πραγματοποίηση των αρχικών στόχων.

Agrogata

Featured Image