Η Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών της Ε.Ε. (PAFF) συνεδρίασε ήδη από το 2021 για να εξετάσει ορισμένα ενεργά συστατικά για τα οποία είχε συζητηθεί η μη ανανέωση ή η περιορισμένη ανανέωση τους. Ένα από αυτά τα συστατικά είναι το Phosmet.

Στις αρχές του 2022 εκδόθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 2022/94  σχετικά με τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας Phosmet , σύμφωνα με τον Κανονισμός υπ’ αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την Τροποποίηση του παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού της ΕΕ με αριθ. 540/2011.

Αναλυτικότερα, η Οδηγία 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής είχε συμπεριλάβει το phosmet ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας του Συμβουλίου 91/414/ΕΟΚ. Οι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο παράρτημα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί βάσει του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με  αριθ. 1107/2009 και παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού Κανονισμού  της Επιτροπής  με αριθ. 540/2011.

Η έγκριση της δραστικής ουσίας phosmet, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού 540/2011, λήγει στις 31 Ιουλίου 2022. Ωστόσο, υποβλήθηκε  αίτηση για ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας phosmet, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού με αριθ. 844/2012 της Επιτροπής εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο αυτό το άρθρο.

Συμπέρασμα και το κοινοποίησε στην Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 2021

Η Αρχή εντόπισε έναν απαράδεκτο κίνδυνο για τους χειριστές, τους εργαζόμενους, τους παρευρισκόμενους και τους κατοίκους, ακόμη και με τη χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού ή με την εφαρμογή διαθέσιμων μέτρων μετριασμού. Προσδιόρισε επίσης υψηλή οξεία και χρόνιο κίνδυνο για τους καταναλωτές και τους υδρόβιους οργανισμούς και υψηλό κίνδυνος για τα πτηνά, τα θηλαστικά και τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα (συμπεριλαμβανομένων των μελισσών).

Featured Image

 Επιπλέον, η Αρχή δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει πλήρη αξιολόγηση κινδύνου για τους καταναλωτές, διότι ούτε όλα τα εμπορεύματα ούτε όλοι οι δυνητικά σχετικοί μεταβολίτες θα μπορούσαν να αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα . Τέλος, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση της αναπτυξιακής νευροτοξικότητας δεν μπορούσε να οριστικοποιηθεί δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε κατάλληλη μελέτη από τον αιτούντα.

Η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση ανανέωσης στις 26 Ιανουαρίου 2021 και σχέδιο κανονισμού σχετικά με το phosmet στη Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών στις 24 Μαρτίου 2021 και κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τα συμπεράσματα της Αρχής.  Ωστόσο, παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε ο αιτών, οι ανησυχίες σχετικά με τη δραστική ουσία δεν μπόρεσαν να εξαλειφθούν. Επομένως, η Επιτροπή καταλήγει ότι είναι σκόπιμο να μην ανανεωθεί η έγκριση της δραστικής ουσίας phosmet σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο του εν λόγω κανονισμού και άρα ο Εκτελεστικός Κανονισμός με αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Επίσης, καταλήγει η Αρχή ότι θα   πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη για να ανακαλέσουν τις εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν phosmet και παρέτεινε  την περίοδο έγκρισης του phosmet έως τις 31 Ιουλίου 2022 προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης πριν από τη λήξη της περιόδου έγκρισης.

Ωστόσο, δεδομένου ότι απόφαση για τη μη ανανέωση της έγκρισης λαμβάνεται πριν από τη λήξη της εν λόγω παρατεταμένης περιόδου έγκρισης, ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό.

Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ως phosmet δραστική ουσία από 1 Μαΐου 2022 και χορηγείται περίοδος χάριτος έως τη 1η/11/2022.

Featured Image