Το ποσό αφορά Πληρωμή Φυτικού-Ζωικού 2021,2022,2023 (Εκτιμήσεις/Επανεκτιμήσεις).

“Παρακαλούμε να χρεώσετε το λογαριασμό μας Νο 6017-030027-037 στις 28/03/2024 με το ποσό των Ευρώ:(Πενήντα εννέα εκατομμυρίων, τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι και ογδόντα έξι λεπτών)”, τονίζεται στην σχετική απόφαση του ΕΛΓΑ.

Η απόφαση έχει δημοσιευτεί στην διαύγεια.

Featured Image

Δείτε την εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%952%CE%9446%CE%A8%CE%A7%CE%9E5-%CE%A0%CE%A5%CE%95?inline=true

Newsroom Agronewsbomb