Ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών στα χωράφια της Δράμας εντοπίζει η τοπική ΔΑΟΚ, με τις σταθερά υψηλότερες θερμοκρασίες και τα μαζεμένα χιλιοστά βροχής που έπεσαν στις 10 Ιανουαρίου να συντελούν στην εκδήλωση προσβολών από πρώιμη και όψιμη σεπτορίωση καθώς και ελμινθοσποριάσεις.

Διευκρινίζεται ωστόσο πως στη τρέχουσα περίοδο η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία. Σε επόμενο στάδιο της καλλιέργειας (προς την ολοκλήρωση τού αδελφώματος), κατά την εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών θα πρέπει οι καλλιεργητές να παρακολουθούν την κατάσταση υγείας των χειμερινών σιτηρών σε συνεργασία με τους γεωπόνους-συμβούλους τους.

Για την προστασία της παραγωγής στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση της πράσινης επιφάνειας των τελευταίων φύλλων και κυρίως τού «φύλλου σημαία».

Η ΔΑΟΚ διευκρινίζει ότι παρακολουθεί την πορεία της καλλιέργειας και θα επανέλθει σε επόμενη ενημέρωση.
Όσον αφορά τις παρατηρήσεις των γεωπόνων, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2022 έως και 16 Ιανουαρίου 2023 σημειώθηκαν στην ΠΕ Δράμας σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές τού αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Οι σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες της περιόδου, σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην ΠΕ Δράμας στις 10 Ιανουαρίου ευνόησαν την εκδήλωση συμπτωμάτων μυκητολογικών ασθενειών σε καλλιέργειες σιταριού.

Featured Image

Οι καλλιέργειες σιταριού στην ΠΕ Δράμας βρίσκονται στο στάδιο 3-4 φύλλων και στην έναρξη αδελφώματος. Σε εκτεταμένη επισκόπηση σε καλλιέργειες σιταριού που πραγματοποιήθηκε στις 16-01-2023, ελήφθησαν δείγματα και εξετάστηκαν στο εργαστήριο τού Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Διαπιστώθηκαν οι παρακάτω ασθένειες φυλλώματος:

Α) Πρώιμη σεπτορίαση που οφείλεται στον μύκητα Zymoseptoria tritici (συν.: Septoria tritici). Τα συμπτώματα εκδηλώνονται κυρίως στα κατώτερα φύλλα ως καστανές κηλίδες. Στο κέντρο της κηλίδας παρατηρούνται πολλά μαύρα στίγματα (οι καρποφορίες τού μύκητα). Η ασθένεια ευνοείται από σχετικώς χαμηλές θερμοκρασίες (<20°C) και συνεπώς σε συνθήκες ήπιου χειμώνα.

Β) Όψιμη σεπτορίαση που προκαλείται από τον μύκητα Phaeosphaeria nodorum (συν.: Septoria nodorum). Η ασθένεια αυτή συνήθως εκδηλώνεται σε μεταγενέστερα στάδια από ό,τι η προηγούμενη και είναι περισσότερο επικίνδυνη στο στάδιο της διόγκωσης («γκάστρωμα»). Εκδηλώνεται με την παρουσία κηλιδώσεων και ευνοείται σε υψηλότερες θερμοκρασίες (>20°C).

Γ) Καστανή κηλίδωση (ελμινθοσπορίαση) οφειλόμενη στον μύκητα Bipolaris sorokiniana. Ευνοείται σε υψηλές θερμοκρασίες εδάφους και αέρα. Πρώιμες ενδείξεις στα φύλλα είναι η εκδήλωση κηλίδων 1-2 mm, σκούρου καφέ χρώματος, οι οποίες μπορεί να συνενωθούν στη συνέχεια. Για να εμφανιστούν εξάρσεις μολύνσεων, τα φύλλα τού σιταριού πρέπει να παραμείνουν υγρά για >18 ώρες σε μέση θερμοκρασία >18˚C.

Featured Image