Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει εκπαιδευτικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 250 ωρών/16 εβδομάδων με τίτλο Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο πεδίο του συνεργατισμού και της διοίκησης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να συμμετάσχουν, να στελεχώσουν ή/και να διοικήσουν συνεταιρισμούς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και ειδικότερα σε:

Στελέχη συνεταιριστικών οργανώσεων
Αιρετά μέλη της διοίκησης συνεταιριστικών οργανώσεων
Μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων
Επαγγελματίες που αναζητούν εργασία σε συνεταιριστικές οργανώσεις
Πολίτες που επιθυμούν να ιδρύσουν συνεταιριστική οργάνωσ
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Featured Image

Κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της διακυβέρνησης των συνεταιρισμών σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις.
Κατανοεί τον ιδιαίτερο μηχανισμό λήψης των αποφάσεων στους συνεταιρισμούς.
Προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ αιρετής διοίκησης και επαγγελματικών στελεχών στους συνεταιρισμούς.
Κατανοεί την ιδιαιτερότητα κάθε συνεταιρισμού ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησής του (αγροτικός, καταναλωτικός, προμηθευτικός κλπ.).
Αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της λειτουργίας της ομάδας στα συνεταιριστικά εγχειρήματα.
Να σχεδιάζει την αποτελεσματική & αποδοτική λειτουργία ενός συνεταιρισμού με όρους τόσο επιχειρηματικούς όσο και κοινωνικούς
Στελεχώσει τα τμήματα των συνεταιρισμών καθώς και τις δομές υποστήριξης τους.
Συμμετέχει αποτελεσματικά στα όργανα διοίκησης και εποπτείας των συνεταιρισμών.
Οργανώνει και να παρέχει συμβουλές σε νεοφυή συνεταιριστικά εγχειρήματα.
Σχεδιάζει τη δικτύωση και δημιουργία συνεταιριστικών οικοσυστημάτων.
Αναγνωρίζει την κοινωνικο-οικονομική σπουδαιότητα των συνεταιρισμών.
Προάγει τη συνεργατική ιδέα σε ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα.
Υποστηρίζει την ιδιαιτερότητα των συνεταιριστικών εγχειρημάτων.
Υποστηρίζει και να προάγει τους θεσμούς στήριξης των συνεταιρισμών.
Προάγει τη δικτύωση και συνεργασία των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Υποβολές αιτήσεων μέχρι 14/1/2024

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε

https://kedivim.eap.gr/?page_id=14967&fbclid=IwAR13x4LcVjEUQLG-NZC5pmiPDkmjOIIMbssK264JwAukHtXkURSzR0XRu_Y&mibextid=xfxF2i

Featured Image