Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση που καθορίζει τα ποσά ενίσχυση των παραγωγών μικρών νησιών Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε αυτήν:

Άρθρο 1

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης για το έτος 2023

Featured Image

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αρ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης, και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, καθώς και της υπ’ αρ. 242466/10.02.2010 υπουργικής απόφασης, καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το έτος 2023 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, ως εξής: (α) σε 44,31 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού γάλακτος, (β) σε 50,65 € ανά επιλέξιμο τόνο αίγειου γάλακτος, (γ) σε 69,64 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

2. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (4.337.000 €), εκ του οποίου το ποσό τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.790.000 €) καλύπτεται από ενωσιακή χρηματοδότηση και το ποσό πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (547.000 €) από εθνική χρηματοδότηση.

Δείτε την σχετική απόφαση

mikranisia

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image