Στη σύσταση Επιτροπής για την οργάνωση και τον συντονισμό υλοποίησης των απαιτούμενων ελέγχων στο Πλαίσιο των Ελέγχων Ποιότητας προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έργο της Επιτροπής είναι:

α) η οργάνωση και ο συντονισμός υλοποίησης των κάτωθι προβλεπόμενων ελέγχων, στον Καν. (Ε.Ε.) 1172/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συγκεκριμένο δείγμα, όπως αυτό προκύπτει από την μεθοδολογία που έχει εκδοθεί από το JRC και τη DG-AGRI:

– Ελέγχου αξιολόγησης ποιότητας του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS QA).

– Ελέγχου αξιολόγησης ποιότητας του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS QA).

– Ελέγχου αξιολόγησης ποιότητας του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων με βάση γεωχωρικά στοιχεία (GSA QA).

Featured Image

β) Ο έλεγχος των όρων επιλεξιμότητας της εκάστοτε παρέμβασης.

γ) Ο έλεγχος του Συστήματος.

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%9A%CE%9C46%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A4%CE%9B%CE%9A?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image