Στην προκήρυξη προς πλήρωση των θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας, εκτός του Γραφείου Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και της Νομικής Υπηρεσίας, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο Σημανδράκου: “Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα άρθρα 45 & 46, Κεφάλαιο Θ΄ του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επιθυμούν να κριθούν Προϊστάμενοι, να υποβάλλουν αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της παρούσας, ήτοι από 28/12/2023 μέχρι 11/01/2024, για τα επίπεδα οργανικών μονάδων, ως κατωτέρω:
-για θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας,
-για θέσεις Υποδιευθύνσεων Περιφερειακής Υπηρεσίας,
-για θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας,
-για θέσεις Προϊσταμένων Γραφείων και συγκεκριμένα των Γραφείων:

α) Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων,

β) Εξυπηρέτησης του Πολίτη,

Featured Image

γ) της Μονάδας Ανάπτυξης & Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, που αποτελεί αυτοτελές Γραφείο και

δ) των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης & Ενημέρωσης Δικαιούχων των Περιφερειακών Μονάδων.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A41%CE%A746%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A9%CE%A8%CE%A9?inline=true