Τι αναφέρει έγγραφο που διαβιβάστηκε στη βουλή.

Είναι σε εξέλιξη έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές

Σε εφαρμογή του προαναφερόμενου κανονιστικού πλαισίου, στις 17 Μαΐου 2023 άνοιξε η πλατφόρμα της ειδικής δράσης “ΑΜΑΛΘΕΙΑ” για την υποβολή αιτήσεων από τους νησιώτες κατ’επάγγελμα κτηνοτρόφους, η οποία αφορά σε έκτακτη οικονομική ενίσχυσή τους από το Υπουργείο Ναυτιλί ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μετά από παράταση που δόθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Παππά, έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Featured Image

Μετά την παρέλευση της ως άνω τελικής προθεσμίας έπεται η διαδικασία διενέργειας του ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ως προς την τήρηση του Κανονισμού Deminimis 1408/2013 (L352/9/24.12.2013) για κάθε δικαιούχο. Η ολοκλήρωση της προαναφερόμενης ελεγκτικής διαδικασίας συνιστά αναγκαία εκ του νόμου προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους. Μετά το πέρας του ελέγχου σώρευσης, η υπηρεσία θα προβεί σε όλες τις ενέργειες όπως αυτές περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 4 της αριθμ. 1175/23 κ.υ.α. αναφορικά με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους.

Δείτε το έγγραφο

zootrofes

Featured Image