Για την υπαγωγή του υποψήφιου συνταξιούχου αγρότη στη νέα ρύθμιση του ΕΦΚΑ για σύνταξη με οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παραπάνω ΚΥΑ, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ορισμένες προϋποθέσεις.

Αυτές είναι οι ακόλουθες:

α) Οι οφειλές του προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και ειδικά προς τον π. ΟΓΑ τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Όπως είναι γνωστό, ως οφειλές νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Ως οφειλές για τον π. ΟΓΑ, ειδικότερα, νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από εισφορές για υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας και Πρόσθετης ασφάλισης καθώς και για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον π. ΟΓΑ ( σχετική η εγκύκλιος 58/2021).

β) Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του.

γ) Να έχει καταβάλει-εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι (6.000) ημερών ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα που συμμετέχει στην απονομή της σύνταξης.

δ) Οι τραπεζικές του καταθέσεις να μην ξεπερνούν το ποσό των:

Featured Image

i) Δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ γενικά ή

ii) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Ειδικά, για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη:

Α) Το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και

Β) Ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image