Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να πληρούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω απαιτήσεις:

Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την λήξη του έτους έκδοσης της πρόσκλησης
Να εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης
Να υποβάλλουν ΕΑΕ για το 2024 με ελάχιστη τυπική απόδοση 12.000 ευρώ ή να κατέχουν 103 κυψέλες για την ηπειρωτική Χώρα.
Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές

Είδος Εκμετάλλευσης

Ποσό Ενίσχυσης

Εκμεταλλεύσεις Φυτικής Παραγωγής

μέχρι 32.500 ευρώ

Πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

μέχρι 42.500 ευρώ

Μείωσης ρύπανσης νερού (Νιτρορύπανση) 2024:
Νέα Πρόσκληση Διάρκειας 2 ετών.
Παράταση 2ης και 3ης πρόσκλησης 1 έτους για όσους είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα το 2022
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπεριλάβει τα αγροτεμάχια στην Δήλωση ΟΣΔΕ 2023 και να είναι αρδευόμενα.

Παρακάτω αναφέρονται τα ύψη ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Β που επιλέγουν οι περισσότεροι παραγωγοί:

Ομάδα καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης – Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

308

Featured Image

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΥΛΑ

358

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

600

ΒΑΜΒΑΚΙ

515

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

322

Βιολογική Γεωργία Κτηνοτροφία 2024:
Η πρόσκληση αναμένεται το 1ο τρίμηνο του 2024 διάρκειας 3 ετών

Βιολογική Γεωργία: Ενισχύεται η μετατροπή από συμβατική καλλιέργεια σε βιολογική
Βιολογική κτηνοτροφία: Ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

Βιολογική Μελισσοκομία: Ενθαρρύνονται οι μελισσοκόμοι να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής μελισσοκομίας.

Δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στην μελλοντική πρόσκληση όσοι παραγωγοί επίλεξαν να ενταχθούν στο οικολογικό πρόγραμμα eco schemes, Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας»

Θα ακολουθήσουν αναλυτικά δημοσιεύματα για κάθε πρόγραμμα, όσοι ενδιαφέρονται για κάποιο από τα ανωτέρω προγράμματα, προτείνουμε να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα. Οι πληρωμές των προγραμμάτων θα γίνουν με βάση την δήλωση ΟΣΔΕ 2024.

ΣΕΡΕΤΗ Γ. ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ