Την παρακάτω επιστολή έλαβαν οι δικαιούχοι του μεταφορικού ισοδυνάμου που τους καλούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά για να λάβουν αιτούμενο ποσό.

Επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων για διευρυμένο διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων της 11ης φάσης (2η φάση 2022)

Ημερομηνία: 19/03/2024

Κυρίες/οι,

Σε συνέχεια απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), αναφορικά με τη διενέργεια έκτακτου διευρυμένου διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 11η φάση υποβολών (2η φάση 2022) στο Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων, σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση χρηματοδότησης της επιχείρησης —————-έχει ενταχθεί σε διοικητικό έλεγχο. Ως εκ τούτου καλείσθε να υποβάλλετε στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της αποστολής της παρούσας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

το σύνολο των παραστατικών μεταφοράς που αναφέρονται στην αίτηση χρηματοδότησης,
το σύνολο των αποδεικτικών εξόφλησης των σχετικών παραστατικών τιμολόγησης, με τα απαιτούμενα παραδοτέα όπως αναφέρονται στην Παράγραφο 14 της Πρόσκλησης
το σύνολο των σχετικών λογιστικών καταχωρήσεων
αποδεικτικό εγκυρότητας αριθμού ΕΜΑΣ/ΜΑΑΕ ή ΓΕΜΗ, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτησή σας.
Τα ανωτέρω στοιχεία αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (www.metaforikoisodynamo.gr), αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. pdf).

Εισέρχεστε με τους κωδικούς TAXIS σας, όπως στην αίτησή σας, και στην ενέργεια ‘’Διοικητικός Έλεγχος’’ προβαίνετε σε ανάρτηση των εγγράφων, σε μορφή zip.

Προς υποβοήθησή σας, μπορείτε να δείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης για την ανάρτηση των δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα πατώντας ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης πατάτε υποχρεωτικά το κουμπί ‘’Υποβολή’’. Αυτόματα το σύστημα σας ενημερώνει με σχετικό μήνυμα για την ολοκλήρωση της υποβολής και τον κωδικό καταχώρισης.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσετε την ενέργεια αυτή τότε η υποβολή των εγγράφων δεν θα φαίνεται ως οριστικοποιημένη και ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί αυτοδίκαια ως αρνητικός λόγω μη ανταπόκρισής σας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των οριζόμενων της Πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) και της αποδοχής Υ/Δ κατά την αίτηση συμμετοχής στο μέτρο, προβλέπεται ρητή δέσμευση κάθε δικαιούχου για την ορθότητα και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Featured Image

Παρέχεται δικαίωμα ακύρωσης/παραίτησης επί της Αίτησης Χρηματοδότησης της 11ης φάσης (2η φάση 2022) εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη της αποστολής της παρούσας.

Το αίτημα υποβάλλεται εντός του ΠΣ, με χρήση των κωδικών σας, με ενεργοποίηση σχετικής επιλογής.

Κατόπιν παραίτησης από την τρέχουσα αίτηση δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφορά της.

Στην περίπτωση αυτή, τυχόν νέα αίτηση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί σε επόμενη φάση του μέτρου θα συμπεριληφθεί εξαρχής στο δείγμα διοικητικής επαλήθευσης
Επιπλέον:

Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών ή κριθεί απαραίτητο να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία κατά τον έλεγχο, θα ενημερωθείτε εκ νέου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής σας, ο έλεγχος ολοκληρώνεται αυτοδίκαια ως αρνητικός (Κεφ. 14.1 της σε ισχύ πρόκλησης) και απορρίπτεται η αίτηση χρηματοδότησης. Τυχόν νέα αίτηση χρηματοδότησης σε επόμενη φάση του μέτρου θα συμπεριληφθεί εξαρχής στο δείγμα διοικητικής επαλήθευσης.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία στην αίτηση χρηματοδότησης, δύναται να εκκινήσει διαδικασία διοικητικού ελέγχου για προγενέστερο ή/και για όλα τα αιτήματα χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης. Τυχόν εντοπισμός αναληθών στοιχείων συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της δημόσιας χρηματοδότησης.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, βάσει της περιφέρειας που υπάγεται το νησί στο οποίο βρίσκεται η έδρα της αιτούμενης επιχείρησης.

Πηγή: agrocretanews.gr

Featured Image