Κοινός διαγωνισμός πώλησης πορτοκαλιών χυμοποίησης 17 Αγροτικών Συνεταιρισμών της Αργολίδας.

Στριμώχνουν το εμπόριο με τέτοιες πρακτικές οι παραγωγοί.

Αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης έχει ως εξής:

Ακολουθώντας την διαφανή μέθοδο του διαγωνισμού και την ορθή συνεταιριστική πρακτική της από κοινού πώλησης, οι παρακάτω 17 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Αργολίδας, μέσω του συντονιστικού τους οργάνου «ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» (Δ.Ε.Σ.Α.) θα προβούν σε κοινό διαγωνισμό για την πώληση πορτοκαλιών για χυμοποίηση, με τους ακόλουθους όρους και διαδικασίες.

Α.Σ. ΗΡΑΣ, Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, Α.Σ. ΑΝΥΦΙΟΥ, Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ, Α.Σ. ΑΤΡΕΑΣ, Α.Σ. ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ, Α.Σ. ΗΛΙΟΣ, Α.Σ. ΙΝΑΧΟΥ, Α.Σ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, Α.Σ. ΚΙΒΕΡΙΟΥ, Α.Σ. ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ, Α.Σ. ΛΑΛΟΥΚΑ, Α.Σ. ΜΕΛΙΣΣΑ, Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ, Α.Σ. ΠΥΡΓΕΛΑΣ, Α.Σ.Ε.Π.Ε. ΠΥΡΓΕΛΑΣ, Α.Σ.Ε.Π.Κ.Π. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ

· Ο διαγωνισμός θα γίνει με κλειστές προσφορές που μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις την Τρίτη 05.12.2023 και ώρα 19:30 στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ της Δ.Ε.Σ.Α στα γραφεία της ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ.

· Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα 0,21 €/kg.

· Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνει την μεταποιητική επιχείρηση.

· Οι προσφορές αφορούν το ΣΥΝΟΛΟ των πορτοκαλιών χυμοποίησης των ανωτέρω Αγροτικών Συνεταιρισμών, για την “χρονική περίοδο” από 06.12.2023 έως και 12.12.2023.

· Η “χρονική περίοδος” μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη των δύο μερών, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν (π.χ. βροχοπτώσεις που καθυστερούν την συγκομιδή).

· Η εξόφληση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί εντός 60 ημερών από την έκδοση των τιμολογίων.

Featured Image

· Πλειοδότρια θα καταστεί η επιχείρηση με την μεγαλύτερη τιμή.

· Σε περίπτωση που προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η επιλογή του αγοραστή θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των επιχειρήσεων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

· Η αποσφράγιση και ανακοίνωση των προσφορών, καθώς και η τυχόν κλήρωση, θα ξεκινήσει στις 19:40 της ημέρας κατάθεσης και θα πραγματοποιηθεί παρουσία των εκπροσώπων των επιχειρήσεων που θα καταθέσουν προσφορές και θα πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

· Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο που θα αναφέρει εξωτερικά την επωνυμία της επιχείρησης και τον όρο «Προς Δ.Ε.Σ.Α.: Προσφορά για διαγωνισμό 05.12.2023».

· Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν αποκλειστικά και μόνον: Την προσφερόμενη τιμή ανά κιλό και τους όρους: α) «Για το σύνολο των πορτοκαλιών χυμοποίησης του διαγωνισμού 05.12.2023 και για την χρονική περίοδο από 06.12.2023 έως και 12.12.2023», β) «Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνει την επιχείρησή μας», γ) «Η εξόφληση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί εντός 60 ημερών από την έκδοση των τιμολογίων», επωνυμία & σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή νόμιμου εκπρόσωπου.

· Κατάθεση προσφορών συνεπάγεται και αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

· Προσφορές που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, καθώς και προσφορές από μεταποιητικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές προηγούμενων εμπορικών περιόδων προς τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Αργολίδας, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

· Η Δ.Ε.Σ.Α. έχει το δικαίωμα να αναβάλει, να ματαιώσει ή και να ακυρώσει τον διαγωνισμό.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ_Δ.Ε.Σ.Α

Δωροβίνης Στέλιος – Α.Σ. Ήρας, Καλογερόπουλος Ιωάννης – Α.Σ. Αγίας Τριάδας, Μητροσύλης Μιχάλης – Α.Σ. Ανυφί, Πιπέρος Κωνσταντίνος – Α.Σ. Κουρτακίου, Πίππας Κωνσταντίνος – Α.Σ. Αργολική Γη

Featured Image