Η ζωική παραγωγή και η αλιεία ανατέθηκε στο νέο υφυπουργό από ΥΠΑΑΤ κ.Χρήστο Κέλλα, ενώ στον Δ. Σταμενίτη παραμένει η φυτική παραγωγή.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες:

α) Της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,

β) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας,

γ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών,

δ) από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:

δα) της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων,

δβ) της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, και

δγ) της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών,

ε) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα (ΕΥΔΕΠ ΑλΘ).

Οι αρμοδιότητες -πλην αυτών των περ. β) και ε)-μπορούν να ασκούνται και από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

Featured Image

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, και

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Οι αρμοδιότητες των περ. α), ε) και στ) μπορούν να ασκούνται και από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του υφυπουργού και παραμένουν στον υπουργό:

α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και

γ) η επιλογή και ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image