Επειδή μερικοί παραγωγοί θέλουν να ψεκάσουν με σκευάσματα που βοηθούν τη διάσπαση του ληθάργου στην ακτινιδιά, αναφέρουμε τα παρακάτω.

Μία γκάμα χημικών προϊόντων μπορούν να έχουν θετική επίδραση στη διάσπαση του λήθαργου στην ακτινιδιά σε χρονιές με μειωμένο ψύχος. H αποτελεσματικότητά των ψεκασμών επηρεάζεται κυρίως από το χρόνο εφαρμογής τους; Η πρώιμη εφαρμογή θα έχει μικρότερη αποτελεσματικότητα, ενώ η καθυστερημένη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα του ψεκασμού επιτυγχάνεται όταν τα δένδρα έχουν δεχτεί ένα σημαντικό μέρος πχ 70% από τις ανάγκες τους σε ψύχος.

Oι απαιτήσεις σε ψύχος της ποικ. ακτινιδιάς Hayward είναι 66 Μερίδες Ψύχους (Chill Portions) (πειράματα που έγιναν στο τμήμα μας).

Featured Image

Μέχρι τις 22 Ιανουαρίου (δηλαδή σήμερα) συσσωρεύτηκαν 49 Μερίδες Ψύχους στη Νάουσα Ημαθίας, δηλαδή περίπου το 75% των αναγκών της σε ψύχος για τη διάσπαση του ληθάργου, άρα τώρα είναι συνιστώμενος χρόνος εφαρμογής.

Παρ’ όλα αυτά δεν γνωρίζουμε εάν ο ψεκασμός είναι αναγκαίος, καθ΄ ότι μπορεί κατά το υπόλοιπο του χειμώνα να έχουμε το απαιτούμενο ψύχος για τη διάσπαση του ληθάργου. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ψεκασμός δεν θα έχει αποτέλεσμα στην απόδοση, παρότι βρέθηκε πως προκάλεσε πρωιμότερη και περισσότερο ομοιόμορφη άνθηση (αδημοσίευτα αποτελέσματα πειραματικού που κάναμε στην περιοχή μας). Επίσης, η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή ψεκασμών κάθε χρόνο δεν συνιστάται.

Τμήμα Φυλλοβόλων Νάουσας

Featured Image