Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Ιουλίου τέθηκε η προκήρυξη για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2024.

Η προκήρυξη προβλέπει επιδοτήσεις ύψους 30.000 ευρώ για φυτική παραγωγή και 40.000 ευρώ για κτηνοτροφία. Επιπλέον, προσφέρονται επιπρόσθετες επιδοτήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 2.500 ευρώ για ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και 4.000 ευρώ για περιοχές σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Η επίσημη πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Υποψήφιοι δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

Ηλικία έως 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Δεν έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία πέντε έτη πριν από την πρώτη εγκατάσταση.
Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής της παρέμβασης.
Είναι αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά τους τελευταίους 18 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες που εισέρχονται για πρώτη φορά στον αγροτικό τομέα.
Η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος αποκτά την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» θεωρείται και ως ημερομηνία εγκατάστασης.

Οικονομική Στήριξη

Το βασικό ποσό στήριξης είναι 30.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αυξηθεί έως και 14.000 ευρώ συνολικά, ως εξής:

Προσαύξηση 2.500 ευρώ για περιοχές ορεινές ή με φυσικούς περιορισμούς, ή περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.
Προσαύξηση 4.000 ευρώ για περιοχές σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.
Προσαύξηση 10.000 ευρώ για εκμεταλλεύσεις με κατεύθυνση πτηνοκτηνοτροφική.
Χαρακτηριστικά Εκμετάλλευσης

Featured Image

Για τo ΟΣΔΕ 2024, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας ως εξής:

12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, με τουλάχιστον 10.000 ευρώ από παραγωγικές φυτείες, καλλιέργειες, εκτροφές κ.λπ.
10.000 ευρώ για νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας, με τουλάχιστον 8.300 ευρώ από παραγωγικές δραστηριότητες.
8.000 ευρώ για νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, με τουλάχιστον 6.700 ευρώ από παραγωγικές δραστηριότητες.
Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο να περιγράφει ρεαλιστικά τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης, θέτοντας δεσμευτικούς ποσοτικούς στόχους για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά της. Το σχέδιο πρέπει να επικεντρώνεται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και η υλοποίησή του ξεκινά με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Η διάρκεια υλοποίησης κυμαίνεται από τρία έως τέσσερα έτη.

Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι πρέπει:

Να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός δύο ετών από την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Να πραγματοποιήσουν γεωργικές πωλήσεις τουλάχιστον ίσες με το 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου από το δεύτερο έτος του σχεδίου.
Να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις που να δείχνουν γεωργικές πωλήσεις ίσες με το 60% της τυπικής απόδοσης κατά την υποβολή της τελικής δόσης.
Να λαμβάνουν συμβουλές από πιστοποιημένους παρόχους γεωργικών συμβουλών.
Να αποκτήσουν την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση.
Όσοι δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους.

Νewsroom Agronewsbomb

Featured Image