Ποιες είναι οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου για τις Ομάδες Παραγωγών και τους ΑΣ;

Ένα ακόμη σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έρχεται να προστεθεί στον ήδη μακρύ κατάλογο νόμων και αποφάσεων για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης.

Μέσα από ένα σύνολο 47 άρθρων επιδιώκεται η προώθηση της βιώσιμης κτηνοτροφίας και αλιείας, η ενίσχυση της προστασίας της φυτικής παραγωγής και της εποπτείας της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και η αντιμετώπιση ζητημάτων που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην αγροτική ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και θέματα που αφορούν στις Ομάδες Παραγωγών καθώς και στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Πιο συγκεκριμένα

Ο υφιστάμενος ορισμός αγροτικής εκμετάλλευσης τροποποιείται προκειμένου να καλύψει και τις ομάδες παραγωγών. Ο υφιστάμενος ορισμός σύμφωνα με τον Νόμο 3874/2010 είναι ο εξής: Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.

Ο νέος ορισμός επιφέρει δύο αλλαγές οι οποίες σημειώνονται με κόκκινα γράμματα: Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται, εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση, μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η μονάδα ή στην περίπτωση των Ομάδων Παραγωγών, των προϊόντων που παράγουν τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων), η υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW και η λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων».

Η παραπάνω τροποποίηση αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για την επόμενη πρόβλεψη που εξομοιώνει τις Ομάδες Παραγωγών με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 35 ορίζεται ότι στον ν. 3874/2010 (Α΄ 151) προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

Featured Image

Κάθε Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος των μελών της, εξομοιώνεται με την αγροτική εκμετάλλευση της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτήν, ανεξάρτητα από την αξιοποίηση γεωργικής γης ή την εκτροφή παραγωγικών ζώων και μελισσοσμηνών. Ως προς την ΟΠ εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως προς την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σε περίπτωση αγοράς γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και ως προς την ηλεκτροδότησή τους με αγροτικό ρεύμα.
Κάθε ΟΠ ελέγχεται ετησίως από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της, ως προς την τήρηση της υποχρέωσης εγγραφής της στο ΕΜΑΣ, και μια φορά ανά τριετία, ως προς την τήρηση της υποχρέωσης λειτουργίας της αποκλειστικά προς όφελος των μελών τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.
α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζεται η διαδικασία εξομοίωσης της ΟΠ με την αγροτική εκμετάλλευση και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 1.β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τους ελέγχους σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων των ΟΠ, σύμφωνα με την παρ. 2, ιδίως η συγκρότηση επιτροπών ελέγχου, τα αρμόδια όργανα και οι διοικητικές διαδικασίες, καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις.».

Τέλος με την πρόβλεψη που υπάρχει στο Άρθρο 36 η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών ώστε να είναι σύμφωνα με το Νόμο 4673/2020 παρατείνεται για ένα ακόμη χρόνο. Και εύλογα κανείς διερωτάται:

Μετά από 3 ολόκληρα χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είχαν την υποχρέωση προσαρμογής των καταστατικών τους πόσοι είναι αυτοί που ΔΕΝ τα έχουν προσαρμόσει;
Για ποιους λόγους κάποιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί δεν τα έχουν προσαρμόσει;
Είναι τόσο πολλοί οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που δεν έχουν προσαρμόσει τα καταστατικά τους ώστε να απαιτείται παράταση για ακόμη ένα χρόνο … και βλέπουμε;
Είναι τόσο επώδυνο να αποφασιστεί η λύση αυτών των ΑΣ και η διαγραφή τους από το ΕΜΑΣ;

Όσοι ενδιαφέρονται να δουν το νομοσχέδιο στο σύνολό του και να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση η οποία είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 19/1/2024 μπορούν να κάνουν κλικ εδώ

http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2996

Πηγή: omadesparagogon.gr

Featured Image